علی خیرالدین

درباره من

دکتر علی خیرالدین
image

استاد گروه آموزشی عمران - سازه @ دانشکده مهندسی عمران

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان كارشناسي: مهندسي عمران، دانشگاه  علم و صنعت ایران (۱۳۶۶-۱۳۶۲) كارشناسي ارشد: مهندسي عمران، سازه، دانشگاه  علم و صنعت ایران (۱۳۶۹-۱۳۶۷). دكتري: مهندسي عمران، سازه هاي بتني، دانشگاه مک گیل (McGill) کانادا 1992-1996)).  (Ph.D. Thesis: Nonlinear Finite Element Analysis of Flexure-Dominant Reinforced Concrete Structures) فرصت مطالعاتی در دانشگاه تگزاس و کالیفرنیای آمریکا، برکلی (سال 2015). scholar Researchgate Scopus ...

محقق گوگل

(1400/2/11)

استنادات

2442

h-index

25

i10-index

66

مؤلفین همکار

69

اسکوپوس

(1400/2/12)

استنادات

1275

مقالات

149

h-index

19

مؤلفین همکار

119

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

کارشناسی مهندسی عمران

دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد عمران سازه

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتری عمران (سازه)

دانشگاه مک گیل (کانادا)

تجارب

۱۳۹۲ – ادامه دارد)

• عضو کمیته دائمی بازنگری آئین‌نامه بتن ایران (آبا) (

انجمن بتن ایران تهران

(۱۳۹۳ – ادامه

• عضو کمیته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان با عنوان طرح اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه

شورای تدوین مقررات ملی ساختمان تهران

1390 تا به حال

• سردبیر مجله انگلیسی علمی– پژوهشی بهسازی در مهندسی عمران

(۱۳۸۹ – ادامه دارد)

• عضو قطب علمی مهندسي و مديريت زيرساخت‌هاي عمراني دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

(۱۳۸۵-۱۳۸۲)

• رئیس سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان استان سمنان

استان سمنان

(۱۳۸۱-۱۳۷۹)

• رئيس دانشکده مهندسي دانشگاه سمنان

۱۳۹۳- ۱۳۸۵)

رییس دانشگاه سمنان

• رئيس دانشگاه سمنان (۱۳۹۳- ۱۳۸۵)

مهارت ها

• مدرس انجمن بتن ایران

محاسبات سازه

تدريس سازه های بتن آرمه

اولویت های پژوهشی

مهندسی سازه

ساختمانهای بلند

سازه های بتنی

مهندسی زلزله

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
اثر میدان مغناطیسی بر مقاومت پیوستگی میلگرد در بتن حاوی الیاف فولادی با استفاده از آزمون بیرون‌کشیدن میلگرد
تحقیقات بتن(2021)
9511145003, ^علی خیرالدین*, ^امید رضائی فر
An Experimental Study on Effect of Concrete Type on Bond Strength of GFRP Bars
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2021)
علیرضا دوست محمدی*, اصغر وطنی اسکوئی, ^علی خیرالدین
Cyclic performance of RC beam-column joints with mechanical or forging (GPW) splices; an experimental study
Structures(2020)
^علی خیرالدین*, حامد دبیری
Experimental and analytical investigations of reinforced concrete beam-column joints retrofitted by single haunch
ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING(2020)
ابراهیم امامی, ^علی خیرالدین*, ^محمدکاظم شربتدار
Flexural strengthening of RC one way slabs with high-performance fiberreinforced cementitious composite laminates using steel and GFRP bar
ENGINEERING STRUCTURES(2020)
مهدیه صباغیان*, ^علی خیرالدین
New Steel Divergent Braced Frame Systems for Strengthening of Reinforced Concrete Frames
IJE International Journal of Engineering(2020)
^محمدعلی کافی*, ^علی خیرالدین, ر عمرانی
Experimental investigation into the failure process of exterior beam-column joints with high-strength reinforcements
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering(2020)
9312145001, ^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور, مهدی کیومرثی*
مطالعه پارامتریک عددی اجزا محدود برای بررسی عملکرد دیوار برشی فولادی در قاب بتن‌آرمه
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2020)
9111145004, ^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین
Finite Element Analysis on Reinforced Concrete Columns Strengthened by ECC Jacketing under Eccentric Compressive Load
ENGINEERING JOURNAL(2020)
محمد جواد معمار, ^علی خیرالدین*, علی همتی
Optimal Location of Multiple Tuned Mass Dampers in Regular and Irregular Tall Steel Buildings Plan
SHOCK AND VIBRATION(2020)
محسن خزایی*, ^رضا وهدانی, ^علی خیرالدین
Influence of reinforcement on the performance of non-seismically detailed RC beam-column joints
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2020)
حامد دبیری, احمد کاویانی, ^علی خیرالدین*
Seismic behavior of end walls in RC tall buildings with torsional irregularity
Magazine of Civil Engineering(2020)
مهران اخوان سلماسی, ^علی خیرالدین*, علی همتی
بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی شکل‌پذیری حلقه فولادی مرکب جهت نصب در مهاربندهای هم محور
مجله مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز(2020)
^محمدعلی کافی*, ^علی خیرالدین, 9511145003
Investigation of engineering properties of steel fiber reinforced concrete exposed to homogeneous magnetic field
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2020)
محمد حاجی فروش, ^علی خیرالدین*, ^امید رضائی فر
Risk Evaluation and Prioritization in Bridge Construction Projects Using System Dynamics Approach
Practice Periodical on Structural Design and Construction(2020)
9212051001, ^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور*
تحلیل تئوری و اجزای محدود ستونهای HPFRCC در پلهای راه و راهآهن تحت بار خارج از مرکز
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2020)
محمد جواد معمار, ^علی خیرالدین*, علی همتی
Numerical Investigation of Composite Shear Walls with Different Types of Steel and Concrete Materials as Boundary Elements
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2020)
^علی خیرالدین*, محمد حاج فروش, علیرضا دوست محمدی
Performance of innovative composite buckling-restrained fuse for concentrically braced frames under cyclic loading
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2020)
مسعود محمدی, ^محمدعلی کافی*, ^علی خیرالدین, حمیدرضا رونق
Investigation of Fiber Concrete Behavior with Macro Synthetic Fibers with GFRP Wrap under Impact Load
مصالح و سازه های بتنی(2020)
^علی خیرالدین*, مرتضی بینش, مهدی وحیدپور
Investigation of the Effects of Link Beam Length on the RC Frame Retrofitted with the Linked Column Frame System
Civil Engineering Infrastructures Journal(2020)
9218121006*, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی
Seismic behavior of frames with weak bolted end plate connections rehabilitated by posttensioned tendons under near‐/far‐field earthquakes
Structural Design of Tall and Special Buildings(2020)
وحید صابری, حمید صابری*, ^محسن گرامی, ^علی خیرالدین
بررسی عملکرد لرزه ای پایه های پل بتن آرمه تقویت شده با جدار فولادی
تحقیقات بتن(2020)
9211145004*, 9211145001, ^علی خیرالدین
Investigation of Nonlinear Behavior of Composite Bracing Structures with Concrete Columns and Steel Beams (RCS) Applying Finite Element Method
Mechanics of Advanced Composite Structures(2020)
^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی, فهیمه اسکندریان, زینب مداح*
RC Beam–Column Connections Retrofitted by Steel Prop: Experimental and Analytical Studies
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2020)
^علی خیرالدین*, ابراهیم امامی, علی خلیلی
Experimental Study of Reinforced Concrete Frame Rehabilitated by Concentric and Eccentric Bracing
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2020)
علی همتی*, ^علی خیرالدین, محمد فرزاد
The Effect of the Mainshock–Aftershock on the Estimation of the Separation Gap of Regular and Irregular Adjacent Structures with the Soft Story
JOURNAL OF EARTHQUAKE AND TSUNAMI(2020)
مصطفی خاتمی, ^محسن گرامی*, ^علی خیرالدین, نوید سیاه پلو
Experimental investigation of using mechanical splices on the cyclic performance of RC columns
Structures(2020)
^علی خیرالدین*, 9718121001, حامد دبیری, احمد کاویانی
IMPROVED BIG BANG-BIG CRUNCH ALGORITHM FOR OPTIMAL DIMENSIONAL DESIGN OF STRUCTURAL WALLS SYSTEM
International Journal of Optimization in Civil Engineering(2020)
ب افتخار, ^امید رضائی فر*, ^علی خیرالدین
تعیین پارامترهای مقاومتی بتن غلتکی در سدها با استفاده از نتایج آزمایشگاهی و پیش بینی بر اساس شبکه های عصبی مصنوعی
عمران مدرس(2020)
روح الله حنطه, 9511145004, ^علی خیرالدین*, ^امید رضائی فر
An experimental approach for shear strengthening of RC beams using a proposed technique by embedded through-section FRP sheets
COMPOSITE STRUCTURES(2020)
احسان مرادی, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
ارزیابی «نیاز زاویه ی درز انقطاع» قاب های خمشی فولادی مجاور تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل
مهندسی عمران شریف(2020)
9221145001, ^محسن گرامی*, ^علی خیرالدین
Cyclic behaviour of steel ring filled with compressive plastic or concrete, installed in the concentric bracing system
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)(2020)
مصطفی کاظمی, ^محمدعلی کافی*, محمد حاجی فروش, ^علی خیرالدین
New empirical approach for determining nominal shear capacity of steel fiber reinforced concrete beams
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2020)
مسعود احمدی, ^علی خیرالدین, احمد دالوند, مهدی کیومرثی
Structural Control of RC Buildings Subjected to Near-Fault Ground Motions in terms of Tuned Mass Dampers
Scientia Iranica(2020)
^حسین نادرپور*, 9111149024, ^علی خیرالدین
Relationships for prediction of backstay effect in tall buildings with core-wall system
Advances in Computational Design(2020)
مهدی کریمی, ^علی خیرالدین*, هاشم شریعتمدار
The Effect of Irregularity of Lateral Stiffness in Estimating the Separation Gap of Adjacent Frames
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2020)
مصطفی خاتمی, ^محسن گرامی*, نوید سیاه پلو, ^علی خیرالدین
مقایسه پدیده تاخیر برشی سیستمهای سازه ای مختلف در ساختمان بلند تحت اثر نیروی باد
مجله مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز(2020)
حمید بیرقی*, ^علی خیرالدین
بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف بر مشخصات مکانیکی و سن کامپوزیتهای سیمانی توانمند الیافی ( HPFRCC
تحقیقات بتن(2020)
مهدیه صباغیان, ^علی خیرالدین*
VISCOUS DAMPER PLACEMENT OPTIMIZATION IN CONCRETE STRUCTURES USING COLLIDING BODIES ALGORITHM AND STORY DAMAGE INDEX
International Journal of Optimization in Civil Engineering(2020)
9228022003, ^رضا وهدانی*, ^محسن گرامی, ^علی خیرالدین
Experimental and numerical investigation of an innovative buckling-restrained fuse under cyclic loading
Structures(2019)
مسعود محمدی, ^محمدعلی کافی*, ^علی خیرالدین, حمیدرضا رونق
Risk Assessment in Bridge Construction Projects in Iran using Monte Carlo Simulation Technique
Practice Periodical on Structural Design and Construction(2019)
^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین, 9212051001
A Predicting Method for Long-Term Behavior of Reinforced Concrete Moment Frames
ACI STRUCTURAL JOURNAL(2019)
9121145001, ^علی خیرالدین*
Investigating the effects of recycled PET particles, shredded recycled steel fibers and Metakaolin powder on the properties of RCCP
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2019)
9311144004, ^غلامعلی شفابخش*, ^علی خیرالدین, محمدزاده مقدم مشاور دوم
بررسی آزمایشگاهی رفتار برشی تیرهای عمیق با جایگزینی بتن مسلح کامپوزیتی الیافی بجای بتن معمولی
تحقیقات بتن(2019)
9211145002, ^محمدکاظم شربتدار*, ^علی خیرالدین
مطالعه آزمایشگاهی شاخص های خرابی اتصالات تیر-ستون پل های راه آهن بتنی با فولاد مقاومت بالا تحت بار سیکلیک
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2019)
9312145001, ^علی خیرالدین*, ^حسین نادرپور
An investigation into the behavior of special moment frames with high-strength reinforcement subjected to cyclic loading
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2019)
حامد ارشدی, ^علی خیرالدین*, ^حسین نادرپور
An experimental investigation into the impacts of eccentric openings on the in-plane behavior of squat RC shear walls
ENGINEERING STRUCTURES(2019)
سید آرمین حسینی*, ^علی خیرالدین, محمد مستالی
Soft Computing-based Approach on Capacity Prediction of FRP Strengthened RC Joints
Scientia Iranica(2019)
9011149003, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
Ductility and moment redistribution capacity of two-span RC beams
MAGAZINE OF CIVIL ENGINEERING(2019)
9218121011, ^محمدکاظم شربتدار*, ^علی خیرالدین
A proposed novel approach for torsional strength prediction of RC beams
JOURNAL OF BUILDING ENGINEERING(2019)
9311145001, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی آماری عملکرد روسازی بتن غلتکی حاوی زباله های پت، الیاف بازیافتی و پودر متاکائولن
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2019)
9311144004, ^غلامعلی شفابخش*, ^علی خیرالدین, دکتر محمدزاده مقدم مشاور رساله
Full‐scale experimental assessment of new connection for columns in vertically mixed structures
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2019)
9228121001, ^محمدعلی کافی*, ^علی خیرالدین
ارزیابی ضریب رفتار قاب خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی با ورق نازک
مهندسی سازه و ساخت(2019)
^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, 9111149005
A Proposed Model for Axial Strength Estimation of Non-compact and Slender Square CFT Columns
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2019)
9211145001, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
Quantification of the seismic performance factors of steel hexagrid structures
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH(2019)
8712149004, ^علی خیرالدین*
Effect of Structural Height on the Location of Key Element in Progressive Collapse of RC Structures
Civil Engineering Infrastructures Journal(2019)
^علی خیرالدین*, ^محمدکاظم شربتدار, فراهانی
Using two-stage method in reinforced concrete bridge piers for damage quantification
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS(2019)
سروش صفاخواه, ^علی خیرالدین, سید مهدی زهرایی*
Seismic Behavior of Frames with Bolted End Plate Connections Rehabilitated by Welded Haunches Under Near- and Far-Fault Earthquakes
INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES(2019)
9011145006, وحید صابری*, ^علی خیرالدین, ^محسن گرامی
The length of plastic hinge area in the flanged reinforced concrete shear walls subjected to earthquake ground motions
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS(2019)
فرزاد قادری بافتی, علیرضا مرتضایی*, ^علی خیرالدین
بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار ستون های مختلط نیمه مدفون تحت بار محوری
مهندسی سازه و ساخت(2019)
^محمدعلی کافی*, 9211145004, ^علی خیرالدین
ارزیابی احتمالاتی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتنی ویژه دارای نامنظمی سختی در ارتفاع بر اساس دستورالعمل FEMAP695
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله(2019)
9211143003, ^علی خیرالدین*, ^محسن گرامی, عبدالرضا سروقد مقدم
Shear lag phenomenon in the tubular systems with outriggers and belt trusses.
MAGAZINE OF CIVIL ENGINEERING(2019)
9312145001*, ^علی خیرالدین
Progressive collapse resistance of a compositesteel steel and concrete structural frame
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS(2019)
مهدی عبادی جم خانه*, ^محمدعلی کافی, ^علی خیرالدین, مهدیه شکری امیری
seismic evaluation of reinforced of concrete moment frames retrofitted with steel braces using IDA and pushover method in the near-fault field
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2019)
^علی خیرالدین*, ^مجید قلهکی, 9511145002
A numericaol study on the seismic response of RC wide column- beam joint
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2019)
9011149014, ^علی خیرالدین*, احمد کاویانی
مرور مقایسه ای معتبرترین روش های برآورد رفتار دراز مدت بتن تحت آنالیز متداول یک مرحله ای و آنالیز غیرخطی مرحله ای
مهندسی عمران شریف(2019)
9121145001*, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی
Seismic Behavior of High-Performance Fiber-Reinforced Cement Composites Beam-Column Connection with High Damage Tolerance
International Journal of Concrete Structures and Materials(2019)
محمد حسین ثقفی, هاشم شریعتمدار*, ^علی خیرالدین
Experimental Strengthening of the Two-way RC Slabs with High Performance Fiber Reinforced Cement Composites Prefabricated sheets
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2019)
9128121001, ^محمدکاظم شربتدار*, ^علی خیرالدین
Experimental study on influence of proposed FRP-strengthening techniques on RC circular short columns considering different types of damage index
COMPOSITE STRUCTURES(2019)
9411149031, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
ارزیابی تغییرمکان قائم کوتاه‌مدت تیرهای بتن‌آرمه با میلگردهای کامپوزیت FRP
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2019)
^علی خیرالدین*, فهیمه مالکی
Behavior of partially encased composite members under various load conditions: Experimental and analytical models
ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING(2019)
مهدی عبادی جمخانه, ^محمدعلی کافی*, ^علی خیرالدین
The effect of constant and seasonal changes of ambient conditions on long‐term behavior of high‐rise concrete structures
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2019)
9121145001*, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی
مدل سازی عددی دیوار مصالح بنایی تحت بارگذاری چرخه¬ای داخل صفحه با استفاده از مدل پلاستیسیته بتن آسیب دیده و بررسی اثر پارامترهای مختلف در آن
تحقیقات بتن(2019)
امیرحسین کریمی*, ^محمد سعید کریمی, ^علی خیرالدین, عبدالعظیم امیرشاه کرمی
Probabilistic seismic assessment of concrete frame with mass irregularity
MAGAZINE OF CIVIL ENGINEERING(2018)
9211143003, ^علی خیرالدین*, ^محسن گرامی
روش ساده آنالیز کوتاه شدگی وابسته به زمان ستون در سازه های قابی بتن آرمه
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2018)
مهدی جلیل زاده افشاری*, ^علی خیرالدین
Finding Critical Element in the Progressive Collapse of RC Structures Using Sensitivity Analysis
CIVIL ENGINEERING JOURNAL-TEHRAN(2018)
9011145005, ^علی خیرالدین*, ^محمدکاظم شربتدار
تحلیل خرابی پیشرونده در ساختمان های بتن آرمه با پلان L شکل
مهندسی سازه و ساخت(2018)
9412145001, ^علی خیرالدین*
Seismic performance of concentrically braced frame with hexagonal pattern of braces to mitigate soft story behavior
ENGINEERING STRUCTURES(2018)
9211145007, ^علی خیرالدین*
Experimental investigation of pod on the behavior of all-steel buckling restrained braces
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH(2018)
سیف الله همتی, محمد علی برخورداری, ^علی خیرالدین*
CRACK DETECTION IN CONCRETE BEAM USING OPTIMIZATION METHOD
International Journal of Optimization in Civil Engineering(2018)
حمید مظاهری, حسن رحامی*, ^علی خیرالدین
بررسی تأثیر وصله های مکانیکی آرماتورها بر رفتار غیرخطی تیرهای بتن آرمه به کمک روش المان محدود
تحقیقات بتن(2018)
^علی خیرالدین*, حامد دیانتی
Response modification factor of concentrically braced frames with hexagonal pattern of braces
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH(2018)
^علی خیرالدین*, 9211145007
بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوار برشی کوپله با استفاده از بتن الیافی توانمند HPFRCC در تیر رابط با آرایش آرماتور گذاری متفاوت
مهندسی عمران شریف(2018)
^محمدکاظم شربتدار*, ^علی خیرالدین, 9111149012
بهبود سازه ای تیر رابط دیوارهای برشی همبند با جایگزینی بتن الیافی توانمند (HPFRCC) با بتن معمولی
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2018)
^علی خیرالدین, 9512145001, ^محمدکاظم شربتدار*
Numerical evaluation of ductility and energy absorption of steel rings constructed from plates
ENGINEERING STRUCTURES(2018)
زهرا عندلیب, ^محمدعلی کافی, ^علی خیرالدین, محمد بزاز*, سید بابک مومن زاده
Investigation of the Flexural behavior of RC frames strengthened with HPFRCC subjected to lateral loads
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2018)
9218211014, ^محمدکاظم شربتدار*, ^علی خیرالدین
مقایسه رفتار لرزه‌ای قاب‌های مرکب تیر فولادی - ستون بتنی (RCS) تحت زلزله‌های حوزه نزدیک و دور از گسل
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2018)
^محسن گرامی*, ^علی خیرالدین, 9211148010
ارزیابی اثرات پیچش در سازه¬های فولادی دارای سیستم باربرجانبی ناموازی با پلان نامتقارن
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله(2018)
9218212002, ^علی خیرالدین, ^محمد ایمان خداکرمی*
تأثیر آب مغناطیسی و پوزولان‌های مختلف بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم
مهندسی سازه و ساخت(2018)
^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, 9511145003
Analyzing the Behavior of Hybrid Steel System of Tube in Tube with Bracing and Belt Truss
Numerical Methods in Civil Engineering(2018)
^علی خیرالدین*, زینب مداح
Alternating Magnetic Field Effect on Fine-Aggregate Steel Chip–Reinforced Concrete Properties
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING(2018)
9012149001, ^امید رضائی فر*, ^علی خیرالدین
An artificial neural network model for estimating the shear contribution of RC beams strengthened by externally bonded FRP
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2018)
9011149023, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
Effect of lateral structural systems of adjacent buildings on pounding force
EARTHQUAKES AND STRUCTURES(2018)
^علی خیرالدین, مهدی کیومرثی*, بنیامین کیومرثی, آریا فرایی
Experimental study on damage detection of RC bridge piers under ambient vibration
JOURNAL OF VIBROENGINEERING(2018)
سروش صفاخواه, ^علی خیرالدین*, سید مهدی زهرایی
Experimental study on damage detection of RC bridge piers under ambient vibration
JOURNAL OF VIBROENGINEERING(2018)
سروش صفاخواه, ^علی خیرالدین*, سید مهدی زهرایی
Evaluation of Project Critical Success Factors for Key Construction Players and Objectives
IJE International Journal of Engineering(2018)
9111051003, ^علی خیرالدین*, ^حسین نادرپور
مقاوم‌سازی پایه پل‌های بتن‌آرمه به کمک FRP با استفاده از روش‌های دورپیچ، نزدیک به سطح و ترکیبی
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2018)
9411149031, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
مقایسه رفتار لرزه‌ای قاب خمشی مرکب (RCS) و قاب بتنی تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله(2018)
9211148010, ^محسن گرامی*, ^علی خیرالدین
Simplified Time-Dependent Column Shortening Analysis in Special Reinforced Concrete Moment Frames
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2018)
9121145001*, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر کامپوزیت های توانمند الیافی بر رفتار تیرهای کوپله بدون میلگرد قطری و دورپیچ
عمران مدرس(2018)
^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار*, 9111149031
An Overview of the Effects of High-Strength Reinforcement (HSR) on the Intermediate Moment-Resisting Frames
AUT joural of civil engineering(2017)
^علی خیرالدین*, 9312145001, فرزاد بینایی پور
Static and Dynamic Analysis of Cracked Concrete Beams Using Experimental Study and Finite Element Analysis
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2017)
حمید مظاهری, حسین رحامی*, ^علی خیرالدین
AN ANALYTICAL STUDY INTO THE SEISMIC BEHAVIOR OF RC PIER WITH ELASTOMERIC MATERIALS
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)(2017)
حامد دبیری*, ^علی خیرالدین
اندرکنش شبکه قطری پیرامونی و هسته داخلی در سیستم سازه ای شبکه قطری
مهندسی عمران شریف(2017)
آزاده جلالی سنگانی, علی معصومی*, ^علی خیرالدین
An investigation on the fresh and hardened properties of self-compacting concrete incorporating magnetic water with various pozzolanic materials
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2017)
^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, 9511145003, مصطفی کاظمی
A Proposal Model for Estimation of Project Success in Terms of Radial Based Neural Networks: A Case Study in Iran
CIVIL ENGINEERING JOURNAL-TEHRAN(2017)
9111051003, ^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور*
Magneto-Electric Active Control of Scaled-Down Reinforced Concrete Columns
ACI STRUCTURAL JOURNAL(2017)
^امید رضائی فر*, 9012149001, ^علی خیرالدین
ارزیابی وبهسازی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه به کمک مهاربندهای بزرگ مقیاس به روش خارجی
پژوهش های عمران و محیط زیست(2017)
9412145001, ^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین
Post Tensioned Tendons for Seismic Retrofitting of Weak Bolted T-stub Connections
INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES(2017)
وحید صابری*, ^محسن گرامی, ^علی خیرالدین
Seismic Performance of High-Rise RC Shear Wall Buildings Subjected to Ground Motions with Various Frequency Contents
CIVIL ENGINEERING JOURNAL-TEHRAN(2017)
انوشیروان افضلی*, علیرضا مرتضایی, ^علی خیرالدین
Simplified sequential construction analysis of buildings with the new proposed method
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS(2017)
9121145001*, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی
بررسی پدیده ستون کوتاه در ساختمان های بتن آرمه و معرفی تکنیک های مقابله با آن
نشریه داخلی انجمن بتن ایران(2017)
9411149031, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی عددی رفتار غیرخطی دیوارهای مصالح بنایی تحت بار چرخه ای داخل صفحه با در نظر گرفتن اثر چیدمان آجرچینی
مهندسی سازه و ساخت(2017)
امیرحسین کریمی*, ^محمد سعید کریمی, ^علی خیرالدین, سید عبدالعظیم امیرشاه کرمی
Effect of Span Length on Behavior of MRF Accompanied with CBF and MBF Systems
Procedia Engineering(2017)
بنیامین کیومرثی*, ^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی, مهدی کیومرثی, شیدا شوکتی
Seismic Strengthening of Weak Bolted End Plate Connections Using Welded Haunches
INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES(2017)
حمید صابری*, ^علی خیرالدین, ^محسن گرامی
Signal processing based damage detection of concrete bridge piers subjected to consequent excitations
JOURNAL OF VIBROENGINEERING(2017)
^حسین نادرپور*, 9111149017, ^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری
Signal processing based damage detection of concrete bridge piers subjected to consequent excitations
JOURNAL OF VIBROENGINEERING(2017)
^حسین نادرپور*, 9111149017, ^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری
STRAIN HARDENING CEMENTITIOUS COMPOSITES FOR RETROFITTING TWO-WAY RC SLABS
JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES(2017)
مهدی علی عباس زاده مشهد*, ^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین
Seismic Failure Probability and Vulnerability Assessment of Steel-Concrete Composite Structures
PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING(2017)
8911149002*, ^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین, امیرحسین گندمی
Alternating Magnetic Field Effect on Fine-aggregate Concrete Compressive Strength
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2017)
9012149001, ^امید رضائی فر*, ^علی خیرالدین
Decision Making For Motivation of Construction Site Personnel
Journal of Engineering and Applied Sciences(2017)
9021051001*, ^امید رضائی فر, ^علی خیرالدین
Decision Making For Motivation of Construction Site Personnel
Journal of Engineering and Applied Sciences(2017)
9021051001*, ^امید رضائی فر, ^علی خیرالدین
تعیین آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی کامپوزیتهای سیمانی الیافی توانمند
تحقیقات بتن(2017)
محمد حسین ثقفی, هاشم شریعتمدار*, ^علی خیرالدین
Investigation of the Seismic Response of Reinforced Concrete Column-Beam Connections Using High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites (HPFRCC)
NORDIC CONCRETE RESEARCH(2017)
مهدی کیومرثی, مهدی تاج فر, ^علی خیرالدین, بنیامین کیومرثی
Ductility and Structural characteristics of RC Damaged frames strengthened with HPFRCC Layer
NORDIC CONCRETE RESEARCH(2017)
مهدی کیومرثی*, اسماعیل پارسا, ^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین, Gro markeset
مدلسازی غیر خطی دیوار مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار داخل صفحه و بررسی اثر پارامترهای مختلف در رفتار آن
مهندسی سازه و ساخت(2017)
8812145001, ^محمد سعید کریمی*, ^علی خیرالدین, عبدالعظیم امیرشاه کرمی
شناسایی آسیب در پایه های پل‏های بتن آرمه تحت ارتعاش محیطی به کمک روش بهینه یابی
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2017)
سروش صفاخواه, ^علی خیرالدین*, سید مهدی زهرایی, حسین رحامی
Magneto-Electric Control of Scaled-Down Reinforced Concrete Beams
ACI STRUCTURAL JOURNAL(2017)
9012149001, ^امید رضائی فر*, ^علی خیرالدین
آنالیز دقیق توالی ساخت و مقایسه ی آن با آنالیز متداول و روش تقریبی ضرایب اصلاح
مهندسی عمران شریف(2017)
^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی*, 9121145001
A Model to Determine the Contractors’ Claims of Construction projects
EUROPEAN ONLINE JOURNAL OF NATURAL AND SOCIAL SCIENCES(2016)
^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, 9111051001
A Model to Determine the Contractors’ Claims of Construction projects
EUROPEAN ONLINE JOURNAL OF NATURAL AND SOCIAL SCIENCES(2016)
^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, 9111051001
Analytical Evaluation of the Vulnerability of Framed Tall Buildings with Steel Plate Shear Wall to Progressive Collapse
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2016)
9211145007, ^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, 8711145003
New Approach to Interpret the Firm Evolution
TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE ANDART RESEARCH(2016)
سید امیر یزدان پرست اباتری*, ^امید رضائی فر, ^علی خیرالدین
New Approach to Interpret the Firm Evolution
TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE ANDART RESEARCH(2016)
سید امیر یزدان پرست اباتری*, ^امید رضائی فر, ^علی خیرالدین
Seismic rehabilitation of bolted end plate connections using post-tensioned tendons
ENGINEERING STRUCTURES(2016)
9011148009*, ^محسن گرامی, ^علی خیرالدین
Welded haunches for seismic retrofitting of bolted T-stub connections and flexural strengthening of simple connections
ENGINEERING STRUCTURES(2016)
9011145006*, ^علی خیرالدین, ^محسن گرامی
Experimental and Numerical Study on Seismic Behavior of An Infilled Masonry Wall Compared to An Arched Masonry Wall
Structures(2016)
امیر حسین کریمی*, ^محمد سعید کریمی, ^علی خیرالدین, سید عبدالعظیم امیر شاه کرمی
Nonlinear behavior of connections in RCS frames with bracing and steel plate shear wall
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2016)
9111149020, ^علی خیرالدین*, میثم ناظریان, مسعود میرطاهری, ^مجید قلهکی
بررسی رفتار غیرخطی قابهای بتن مسلح مقاومسازی شده به کمک طوقه و دستک فولادی در اتصال و تقویت تیر و ستون
مدل سازي در مهندسي(2016)
9011149012, ^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار, احمد فراهانی*
Dynamic Increase Factor for Investigation of Progressive Collapse Potential in Tall Tube-Type Buildings
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2016)
9211145007*, ^علی خیرالدین, روزبه ظهیری هاشمی
Energy dissipation of tall core-wall structures with multi-plastic hinges subjected to forward directivity near-fault and far-fault earthquakes
Structural Design of Tall and Special Buildings(2016)
حمید بیرقی*, ^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
ََAnalytical study of building hight effect over steel plate shear wall behavior
International Journal of Engineering and Technology Innovation(2016)
9111145004*, ^مجید قلهکی, ^علی خیرالدین, مهدی کیومرثی
Claim Causing Assessment in Construction Projects in Iran Using Artificial Neural Networks Model: Radial Basis Function (RBF)
Journal of Engineering and Applied Sciences(2016)
^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, 9111051001
Claim Causing Assessment in Construction Projects in Iran Using Artificial Neural Networks Model: Radial Basis Function (RBF)
Journal of Engineering and Applied Sciences(2016)
^مجید قلهکی*, ^علی خیرالدین, 9111051001
ANN MODEL FOR PREDICTING THE COMPRESSIVE STRENGTH OF CIRCULAR STEEL-CONFINED CONCRETE
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2016)
8911149002, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
Ductile behavior of high performance fiber reinforced cementitious composite (HPFRCC) frames
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2016)
علی همتی, ^علی خیرالدین, محمد شربتدار, YeonhoPark*, علی ابولمعالی
اثر فاصله میان هسته و غلاف فولادی بر رفتار قاب بتن آرمۀ مقاوم سازی شده با مهاربندهای واگرای کمانش ناپذیر
نشریه مهندسی عمران فردوسی(2016)
^علی خیرالدین, محمد ملائی*
بررسی اثر مهار بازویی-کلاهک خرپایی بر رفتار سازههای بلند فولادی با هسته بتنی و پلان دایره ای
مهندسی سازه و ساخت(2016)
^علی خیرالدین, 9318121005*
معرفی روش های نوین وصله ارماتورها در سازه های بتن ارمه
نشریه داخلی انجمن بتن ایران(2016)
^علی خیرالدین, هرمز فامیلی, 9311149012, محمد دلنواز
بررسی ترکیب سیستمهای سازهای در ارتفاع بر اساس ویرایش چهارم استاندارد
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2016)
9211149016, ^علی خیرالدین*
بررسی ازمایشگاهی و کاربرد کامپوزیت های سیمانی الیافی توانمند در مقاوم سازی اتصالات تیر به ستون پلهای راه اهن با قاب های صلب
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2016)
محمد حسین ثقفی, هاشم شریعتمدار*, ^علی خیرالدین
مطالعه تحلیلی مزایا و معایب انواع سیستم های رایج در سازه های بلند با مقایسه با سیستم لوله برامونی تحت بارگذاری باد بر اساس ASCE7-10
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر(2016)
9011143002*, ^علی خیرالدین, ^محسن گرامی
An innovative experimental method to upgrade performance of external weak RC joints using fused steel prop plus sheets
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2016)
^علی خیرالدین*, 9011149012, ابراهیم امامی, ^محمدکاظم شربتدار
optimal placementof active braces by using PSO algoritm in near- and far- field earthquakes
International Journal of Advanced Structural Engineering(2016)
m. mastali*, ^علی خیرالدین, ^رضا وهدانی, B.samali
Diagnosing the success of the construction projects during the initial phases
Decision Science Letters(2016)
9022051001*, ^علی خیرالدین, ^امید رضائی فر
uniform damping ration for non-classically damped hybrid steel concrete structures
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2016)
عباس سیوندی پور, ^محسن گرامی*, ^علی خیرالدین
Forward directivity near-fault and far-fault ground motion effects on the behavior of reinforced concrete wall tall buildings with one and more plastic hinges
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2016)
9011145001*, ^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
Strengthening of Existing RC Two-Way Slabs using New Combined FRP fabric/rod Technique
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2015)
8711145001*, ^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین
Nonlinear behavior of RC frames strengthened with steel curb and prop
Scientia Iranica(2015)
^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
Increasing the flexural capacity of RC beams using partiallyHPFRCC layers
COMPUTERS AND CONCRETE(2015)
علی همتی, ^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
Numerical comparison of the seismic performance of steel rings in off-centre bracing system and diagonal bracing system
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2015)
8611149002*, 8711149006, ^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
پیش بینی طول مفصل پلاستیک پایه های پل های بتن ارمه با استفاده از الگریتم شبکه های عصبی مصنوعی
تحقیقات بتن(2015)
علی خلیلی, مسعود احمدی, ابراهیم امامی*, ^علی خیرالدین
Different NSM FRP technique for strengthening of RC two-way slabs with low clear cover thickness
Scientia Iranica(2015)
8711145001*, ^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین
بررسی رفتار ساختمان های بلند دارای هسته بتن مسلح با امکان مفصل دوگانه
(2015)
حمید بیرقی, ^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
Evaluating the performance of OBS-C-O in Steel Frames under Monotonic Load
EARTHQUAKES AND STRUCTURES(2015)
^محمدعلی کافی, ^علی خیرالدین
A Two-Stage Method for Structural Damage Prognosis in Shear Frames Based on Story Displacement Index and Modal Residual Force
Journal of Advances in Civil Engineering(2015)
اصغر رسولی, سید سینا کورحلی, غلامرضا قدرتی امیری, ^علی خیرالدین
بررسی رفتار مهار بندهای کمانش تاب فلزی در بهسازی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح
(2015)
^علی خیرالدین, علیرضا مرتضایی, رحمان عقیلی
determination of modal damping ratios for non-classicaly damped rehabilitated steel structures
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2015)
عباس سیوندی پور, ^محسن گرامی, ^علی خیرالدین
تشخیص محل و میزان ترک در تیرها با استفاده از تبدیل موجک
مدل سازی در مهندسی(2014)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری
Compressive Strength of Confined Concrete in CCFST Columns
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2014)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
بهینه سازی عرشه پلهای بتنی پیش تنیده قوطی شکل بر اساس آیین نامه بارگذاری پل ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک
(2014)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
Experimental Investigation of the Ductility and Performance of Steel Rings Constructed from Plates
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH(2014)
^محمدعلی کافی, ^علی خیرالدین
Mechanical properties of high performance fiber reinforced cementitious composites
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2014)
مصطفی فخاری فر, مهدی آرزومندی, ^محمدکاظم شربتدار, Genda Chen, ^علی خیرالدین
Effect of Inelastic Behavior on the Code-Based Seismic Lateral Force Pattern of Buckling Restrained Braced Frames
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING(2014)
^علی خیرالدین, محسن علی شایانفر
proposed equations for estimating the flexural characteristics of reinforced HPFRCC beams
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2014)
علی همتی, ^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
بررسی تاثیر دستک فلزی بر رفتار غیرخطی قاب های بتن آرمه به کمک روش المان محدود
(2014)
ابراهیم امامی, ^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
ارزیابی شاخص خرابی و کاهش مقاومت قاب خمشی بتن آرمه با استفاده از روش سطح پاسخ
مهندسی عمران شریف(2014)
^علی خیرالدین, علی جهان, 9218121002*
Comparison of Bolted End Plate and T-stub Connection Sensitivity to Component Thickness
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH(2014)
وحید صابری*, وحید صابری, ^محسن گرامی, ^علی خیرالدین
The Effect of RC Core on Rehabilitation of Tubular Structures
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2014)
سید روح اله حسینی واعظ, ^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
Evaluating the seismic Performance of-cente Bracing System with Circular element in Optimum Place
INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES(2014)
^محمدعلی کافی, ^علی خیرالدین
comparison of bolted end plate and T-Stub connections sensitivity to bolted diameter on cyclic behavior
INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES(2014)
^علی خیرالدین, ^محسن گرامی
مدل سازی پالس غالب رکوردهای نزدیک گسل ایران طی زلزله های 1978 طبس و 2003 بم
(2014)
غلامرضا قدرتی امیری, ^محمدکاظم شربتدار, ^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
Axial Force-Moment Interaction Diagrams to Calculate Shear Wall Reinforcement
TRENDS IN LIFE SCIENCES(2014)
^علی خیرالدین
Assessment of statistical variations in experimental impact resistance and mechanical properties of silica fume concrete
Scientia Iranica(2014)
^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین
Axial Force-Moment Interaction Diagrams to Calculate Shear Wall Reinforcement
TRENDS IN LIFE SCIENCES(2014)
^علی خیرالدین
Utilization of artificial neural networks to prediction of the capacity of CCFT short columns subject to short term axial load
ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING(2014)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
Seismic Performance of Polymer Fiber Reinforced URM Walls under incremental loading
ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY(2013)
محمد حسین ثقفی , سروش صفا خواه, ^علی خیرالدین
Seismic Performance of Polymer Fiber Reinforced URM Walls under incremental loading
ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY(2013)
محمد حسین ثقفی , سروش صفا خواه, ^علی خیرالدین
Effective number of mega - bracing in order to minimize shear lag
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS(2013)
^علی خیرالدین, بصیر فرهادی
Seismic Behavior of Steel Moment Resisting Frames Associated with RC Shear Walls
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2013)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
Numerical Evaluation of Symmetric Prism Method to Analyze the Splitting Forces Due to TBM Jack Loads
(2013)
حمید صابری, وحید صابری, ^علی خیرالدین, اشکان فیروزی
Progressive collaps Assessment of new hexagrid Structural System for tall Buildings
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2013)
^علی خیرالدین
بررسی رویکرد مفصل چندگانه در هسته بتن مسلح سازة بلند تحت اثر نگاشت حوزه نزدیک
(2013)
^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
Dominant Pulse Simulation of Near Fault Ground Motions
EARTHQUAKE ENGINEERING AND ENGINEERING VIBRATION(2013)
سید روح اله حسینی واعظ, ^محمدکاظم شربتدار, غلامرضا قدرتی امیری, ^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
بررسی تاثیر ارتفاع ساختمان و سطح خطر زلزله در میرایی مودال متناسب با جرم و سختی
(2013)
^محسن گرامی, ^علی خیرالدین
اثر تیپ بندی اعضاء روی رفتار لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه
(2013)
مهدی کریمی, ^علی خیرالدین
Behavior of Large - Scale Bracing System in Tall Buildings Subjected to Earthquake Loads
JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT(2013)
^علی خیرالدین
Plastic Hinge Rotation Capacity of Reinforced HPFRCC Beams
Journal of Structural Engineering – ASCE(2013)
^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه ای اتصالات بتن آرمه مقاوم سازی شده با دستک فلزی
(2013)
^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین
A New method for damage prognosis based on incomplete model data via an evolutionary algorithm
EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING(2013)
اصغر رسولی, غلامرضا قدرتی امیری, ^علی خیرالدین, محسن غفوری -آشتیانی , سید سینا کورحلی
Flexural Behavior of Reinforced HPFRCC Beams
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2013)
^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
Cyclic performance of retrofitted reinforced concrete beam-column joints using steel prop
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2012)
^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین, ابراهیم امامی
Investigation effect of size element in nonlinear behavior of concrete shear wall
Journal of civil engineering and construction technology(2012)
سید محمد خاتمی , ^علی خیرالدین
Assessment of progressive collapse potential of steel frame due to sudden corner column loss
WULFENIA(2012)
^علی خیرالدین
Assessment of progressive collapse potential of steel frame due to sudden corner column loss
WULFENIA(2012)
^علی خیرالدین
مدلسازی و تخمین طول مفصل پلاستیک ستون های بتن آرمه به کمک شبکه های عصبی مصنوعی
مدل سازی در مهندسی(2012)
دکتر مرتضائی, ^علی خیرالدین
ُُEvaluation of the seismic performance of off-centre bracing system with ductile element in steel frames
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2012)
^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
تأثیر اندازه المان بر رفتار غیر خطی دیوارهای برشی بالدار
(2012)
سید محمد خاتمی , ^علی خیرالدین
بررسی الگوی ترک خوردگی و مکانیزم خرابی در تیرهای عمیق بتن مسلح با بازشو در جان
(2012)
^علی خیرالدین
Proposing the hexagrid system as a new structural system for tall buildings
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2012)
^علی خیرالدین
Comparison of nonlinear behavior of steel moment frames accompanied with RC shear walls or steel bracing
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2011)
^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی, حامد نیک بخت
بررسی پدیده لنگی برش در ساختمان‏ های بلند بتن‏ آرمه با سیستم لوله‏ ای
مدل سازی در مهندسی(2011)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
بررسی رفتار غیر خطی باسکولی شناژ شالوده ها و مقایسه آن با مقررات ملی ایران و آیین نامه نرپ
(2011)
^علی خیرالدین, علی امیری
ارزیابی پتانسیل خرابی پیش رونده در ساختمانهای فولادی طرح شده بر اساس آیین نامه ایران
(2011)
^علی خیرالدین, ^محسن گرامی, فرشاد مهرابی
بررسی زلزله و سونامی منطقه توهوکو کشور ژاپن در سال 2011
(2011)
^علی خیرالدین
بررسی آسیب پذیری لرزه ای سازه های دوبلکسی بتن آرمه در برابر زلزله
(2011)
غلامرضا قدرتی امیری, ^علی خیرالدین, علی کارگران
بررسی تاثیر طبقه انتقالی بر رفتار ساختمانهای ترکیبی در ارتفاع
مدل سازی در مهندسی(2011)
^علی خیرالدین
Influence of Carbon Fiber Reinforced Polymers on Upgrading Shear Behavior of RC Coupling Beams
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2011)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور, غلامرضا قدرتی امیری
بررسی روند ترک خوردگی و نیروهای طراحی شناژها در پی های سطحی با اختلاف تراز
(2011)
^علی خیرالدین, علی امیری
Estimating the Behavior of FRP-Strengthened RC Structural Members Using Artificial Neural Networks
Procedia Engineering(2011)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری, سید روح اله حسینی واعظ
The effect of flange thickness on the behvior of flanged section shear walls
Procedia Engineering(2011)
سید محمد خاتمی , ^علی خیرالدین
بررسی رفتار سازه ای اتصال دال پس کشیده به ستون در معرض برش پانچ
مدل سازی در مهندسی(2010)
^علی خیرالدین
بررسی رفتار و مقایسه آیین نامه های معتبر دنیا در زمینه ستون های مرکب بتنی و فولادی
مدل سازی در مهندسی(2010)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
بررسی رفتار دیوار آجری غیر مسلح به کمک تحلیل بار افزون
(2010)
محمد حسین ثقفی , سروش صفا خواه, ^علی خیرالدین
effectiveness of modified pushover analysis procedure for the estimation of seismic demands of buildings subjected to near-fault earthquakes having for ward directivity
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2009)
8511145001, ح-ر رونق, ^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری
پیشنهاد رابطه محاسبه مقاومت بتن محصور شده در ستونهای پل های بتن آرمه تقویت شده به کمک FRP
(2009)
^علی خیرالدین, 8511145002, 8711145002
بررسی رفتار لرزه ای ستون های کوتاه بتن آرمه ناشی از احداث سازه بر روی سطح شیبدار
مدل سازی در مهندسی(2009)
^علی خیرالدین, علی کارگران
تعیین ابعاد بهینه بازشوهای افقی در جان تیرهای بتن مسلح
(2009)
^علی خیرالدین, حمید مظاهری
بررسی رفتار غیر خطی تیرهای بتن آرمه با بتن مقاومت بالا
(2009)
^علی خیرالدین, 8511145002
size effects in reinforced concrete flanged shear walls
(2009)
8511145001, ^علی خیرالدین
بررسی و مطالعه رفتار غیر خطی قاب های خمشی بتن آرمه تقویت شده به کمک بادبندهای فلزی
نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران(2008)
^علی خیرالدین
Nonlinear Finite Element Analysis of Composite RC Shear Walls
Iranian Journal of Science & Technology Tranaction B-Engineering(ویرایش دوم)(2008)
^علی خیرالدین, 8511145002
Numerical analysis of slab -column connections strengthened with carfon fiber reinforced polymers
(2008)
^علی خیرالدین, 8711145002, 8511145002
The effect of element size and plastic hinge characteristics on nonlinear analysis of rc frames
Iranian Journal of Science & Technology Tranaction B-Engineering(ویرایش دوم)(2008)
^علی خیرالدین, 8511145001
Nonlinear Analysis of RC Flanged Shear Walls Considering Tension-Stiffening Effect
(2007)
8511145001, ^علی خیرالدین
بررسی پارامترهای مؤثردر تعیین عرض مؤثز بال دیوارهای برشی بتن آرمه بالدار
نشریه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(2007)
^علی خیرالدین, 8511145001
Plastic Hinge Rotation Capacity of Reinforced Concrete Beams
(2007)
^علی خیرالدین, 8511145002
بررسی رفتار غیر خطی عرشه پل های بتن آرمه به کمک روش اجزای محدود
(2006)
^علی خیرالدین, 8511145001
کاربرد سازه ای شیشه در مهندسی ساختمان
(2005)
^علی خیرالدین
بررسی رفتار مهار بندهای نچسبیده به عنوان یک اتلاف کننده انرژی لرزه ای در سازه های فولادی
(2005)
^علی خیرالدین
نقد و بررسی ضوابط آئین نامه زلزله ایران در مورد سازه های ترکیبی در ارتفاع
(2005)
^علی خیرالدین, 8711145005
بررسی پارامترهای مؤثر بر روی رفتار غیر خطی تیرهای عمیق بتن آرمه به کمک روش المان های محدود
(2005)
^علی خیرالدین
مطالعه رفتار و بارگذاری لرزه ای گنبد های بتنی مرسوم در ایران
(2004)
^علی خیرالدین
Investigation of Nonlinear Behavior of T-Shaped Shear Walls
(2004)
^علی خیرالدین, 8511145001
بررسی رفتار ساختمان های بتن آرمه تقویت شده به کمک بادبند فلزی
نشریه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(2003)
^علی خیرالدین
مدل سازی دیوارهای برشی به کمک روش ستون معادل
(2002)
^علی خیرالدین
نقش دیوارهای پرکننده در رفتار قابهای بتن آرمه
(2002)
^علی خیرالدین
بررسی زلزله بیستم مرداد ماه سال 1378 در دامغان
(2001)
^علی خیرالدین, ^سیف الله همتی
مدیریت کاربردی وقت
(1998)
^علی خیرالدین
Effect of record scaling on the behavior of reinforced concrete core-wall buildings subjected to near-fault and far-fault earthquakes
Scientia Iranica(0)
حمید بیرقی*, ^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
SEISMIC RESPONSE CONTROL BY ORB-BOWEL (OB) TMD SYSTEM
هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله / 8th International Conferences of Seismology and Earthquake Engineering (SEE8)(2019-11-11)
مهران اخوان سلماسی*, ^علی خیرالدین, علی همتی
ارزیابی ضریب رفتار قاب خمشی بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی با ورق نازک
یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2019-04-30)
9511145002*, ^مجید قلهکی, ^علی خیرالدین, 9111149005
مطالعه آزمایشگاهی رفتار برشی تیرهای عمیق بتن مسلح کامپوزیتی الیافی توانمند
شانزدهمین همایش ملی روز بتن و دهمین کنفرانس ملی بتن(2018-10-07)
^محمدکاظم شربتدار, 9211145002*, ^علی خیرالدین
بررسی رفتار و عملکرد اتصالات نوین میلگردها در سازه های بتن آرمه
سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2018-09-08)
^علی خیرالدین*
اثر دیوارهای انتهایی در ساختمانهای بلند با پلان مربعی و قابهای خمشی بتن آرمه تحت نیروی زلزله
ســومین کنفرانــس بین المللی و هفتمیــن کنفرانــس ملی مصـــالح و ســـازه های نویــن در مهندســی عمــران(2018-09-08)
^علی خیرالدین*, مهران اخوان سلماسی
طراحی تیر عمیق با استفاده از مدل خرپایی (STM)
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2018-05-07)
^علی خیرالدین, محمد حسین دالوند*, سید آرمین حسینی
مقایسه تأثیر آرایش های متفاوت سخت کننده های فولادی و FRP در دیوارهای برشی فولادی
چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه(2018-02-17)
^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی, 9511149005*, 9511149015
ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی بتن آرمه ی تقویت شده با مهاربندهای فولادی همگرا و واگرا به کمک تحلیل دینامیکی فزاینده در حوزه ی نزدیک گسل
چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه(2018-02-17)
^علی خیرالدین, ^مجید قلهکی, 9511145002*
بررسی پدیده ستون کوتاه در ساختمانهای بتن آرمه و معرفی تکنیک های مقابله با آن
نهمین کنفرانس ملی بتن ایران(2017-10-07)
9411149031, ^حسین نادرپور*, ^علی خیرالدین
بررسی لنگر خمشی ترک خوردگی در تیرهای بتن آرمه با میلگردهای کامپوزیت GFRP
نهمین کنفرانس ملی بتن ایران 15 و 16 مهرماه 1395 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی(2017-10-07)
9411149021, ^علی خیرالدین*
ارزیابی عملکرد بتنهای خودتراکم حاوی الیاف فولادی تحت حرارت
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران معماری و مدیریت بحران(2017-05-25)
^علی خیرالدین*, ^امید رضائی فر, ^مجید قلهکی, 9511145004, 9511145002
بررسی اثر کاهش زاویه سیستم های باربر سازه های فولادی بر تغییرات زمان تناوب اصلی نوسان
سومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر(2017-02-22)
9218212002, ^علی خیرالدین*
تقویت تیرهای بتن آرمه به روش ترکیبی EBR و NSM
هشتمین کنفرانس ملی بتن(2016-10-06)
9211149012*, ^علی خیرالدین, ^محمد سعید کریمی
بررسی عددی رفتار لرزه ای اتصالات تیر به ستون بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند در تیر و ستون
هشتمین کنفرانس ملی بتن(2016-10-06)
مهدی تاج فر*, ^علی خیرالدین
بهسازی اتصال قاب خمشی بتن آرمه با استفاده از کامپوزیت‌های سیمانی مسلح الیافی توانمند
هشتمین کنفرانس ملی بتن(2016-10-06)
مهدی تاج فر, ^علی خیرالدین
بررسی پارامترهای موثر در اتصالات بتن آرمه مقاغوم سازی شده با FRP به کمک شبکه عصبی مصنوعی
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2016-09-22)
9311145001*, 9311145010, ^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
ارائه مدل شبکه عصبی برای تخمین ظرفیت برشی تیر بتنی مقاومسازی شده با FRP
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2016-09-21)
9311145010, 9311145001, ^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
بررسی پارامترهای موثر دراتصالات بتن آرمه مقاوم سازی شده با FRP به کمک شبکه عصبی
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2016-09-21)
9311145001, 9311145010, ^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
بررسی عددی رفتار لرزه ای اتصالات تیر به ستون بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند در ستون
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت(2016-08-22)
مهدی تاج فر*, ^علی خیرالدین
ارزیابی لرزه ای قاب های مرکب (RCS) تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی(2016-03-10)
9211148010, ^محسن گرامی*, ^علی خیرالدین
ارزیابی لرزه ای قاب خمشی بتنی تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی(2016-03-10)
9211148010, ^محسن گرامی*, ^علی خیرالدین
مطالعه حرم حضرت دانیال نبی: مشاهدات محلی، مشخصات سازه ای و خصوصیات مصالح
دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران(2016-02-24)
8812145001*, سیدعبدالعظیم امیرشاه کرمی, ^محمد سعید کریمی, ^علی خیرالدین
مطالعه اثر رانش معکوس در سازههای بلند و ارائه روابط حاکم بر رفتار سیستم سازهای از دیدگاه این پدیده
دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران 5 و 6 اسفند ماه 1394 ، تهران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر(2016-02-24)
9128121003*, ^علی خیرالدین
مدل سازی عددی گنبد دو پوسته ای و دندانه ای شکل حرم حضرت دانیال نبی
دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران(2016-02-24)
8812145001*, سیدعبدالعظیم امیر شاه کرمی, ^محمد سعید کریمی, ^علی خیرالدین
مدل سازی عددی بتن غیر مسلح تحت فشار و بررسی اثر پارامترهای مختلف در آن
دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران(2016-02-24)
8812145001*, سیدسعید مهینی, ^محمد سعید کریمی, ^علی خیرالدین
مطالعه آزمایشگاهی بر روی مقایسه رفتار لرزهای یک دیوار بنایی توپر با دیوار بنایی دارای طاق
دومین همایش ملّی مهندسی سازه ایران(2016-02-24)
8812145001*, سیدعبدالعظیم امیرشاه کرمی, ^محمد سعید کریمی, ^علی خیرالدین
تاثیر میراگر جرمی تنظیم شونده فعال در تقویت سازه های بتنی
هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران(2015-10-07)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
کاربرد کنترل غیرفعال جهت تقویت سازه های بتنی
هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران(2015-10-07)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
بررسی پتانسیل خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل بار افزون در ساختمان های بتن مسلح دارای دیوار برشی
دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای(2015-09-07)
دکتر زهرایی, ^علی خیرالدین, حسین سرمایه خواه
Comparison of the Weight of Reinforcement Bars in RC Structures According to ACI, CSA And EURO Codes Considering the Ductility Effect
International Conference on Human, Architecture, Civil Engineering and City(2015-06-15)
^علی خیرالدین
Evaluation of Existing Techniques on Structural Health Monitoring of Bridges
هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015-05-18)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
Nonlinear behavior of RC frmes strenghtened with steel gusset plates and curbs
هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015-05-18)
^علی خیرالدین
معرفی سیستم شبکه شش ضلعی Hexagrid system به عنوان سیستم سازه ای جدید برای ساختمانهای بلند
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2015-05-05)
^علی خیرالدین
The Effect Of Ductility on the Weight of Designed Reinforcement Bars in RC Beam Element According To ACI 318-05, CSA A23,3-04 And Euro Code 8: BS EN19
4th International Conference on Engineering Sciences, Art and Law(2015-04-14)
^علی خیرالدین
روش نوین تخریب تدریجی بالا به پایین ساختمان های بلند
3rd National Conference on New Materials & Structures in Civil Engineering(2015-02-24)
^علی خیرالدین, 9312149007
روش نوین تخریب تدریجی بالا به پایین ساختمان های بلند
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^علی خیرالدین
مقایسه رفتار ساختمانهای بتن آرمه تقویت شده با مهاربندهای فولادی خارج از قاب و داخل قاب بتنی
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^علی خیرالدین
بررسی عملکرد خاموت های پیوسته مستطیلی و چندضلعی در ستون های بتن آرمه
سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2015-02-23)
^علی خیرالدین
بررسی رفتار قاب های خمشی فولادی در پدیده خرابی پیشرونده
اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران(2014-12-18)
^علی خیرالدین
تعیین مقاومت نهایی د یوارهای بتن آرمه تحت عمل همزمان نیروهای داخل صفحه و خارج صفحه
دوازدهمین همایش روز بتن وششمین کنفرانس ملی بتن(2014-10-07)
^علی خیرالدین, علیرضا نظری
بررسی رفتار هسته بتن مسلح ساختمان بلند تحت اثر مدهای بالاتر
دوازدهمین همایش روز بتن وششمین کنفرانس ملی بتن(2014-10-07)
حمید بیرقی, ^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
بررسی رفتار هسته بتن مسلح ساختمان بلند تحت اثر مدهای بالاتر
ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران(2014-10-07)
^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
تأثیر پذیری پروژه های عمرانی ناشی از تغییرات استراتژی برنامه و بودجه
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
علیرضا آبدوستی, حسین هوشنگ, ^علی خیرالدین, ^امید رضائی فر
بررسی مقاومت برشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با کامپوزیت FRP بر اساس آیین نامه های مقاوم سازی 69
دومین کنفرانس ملی صنعت بتن(2014-02-19)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
بررسی عددی تاثیر میلگردهای FRP بر رفتار سازه ای تیرهای بتنی
دومین کنفرانس ملی صنعت بتن(2014-02-19)
^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین
بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد پی ال سی در پروژه های ساخت و ساز شهری
اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه های ساخت(2013-10-30)
مبین یاراحمدی, ^امید رضائی فر, ^علی خیرالدین
مقایسه پدیده لنگی برشی سیستم لوله قابی در ساختمان بلند بتن آرمه با سیستم لوله دسته بندی شده
پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران(2013-10-07)
حمید بیرقی, ^علی خیرالدین
بررسی اثر مهار بازویی روی رفتار سیستم لوله با هسته بتن مسلح در ساختمان بلند تحت اثر باد
پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران(2013-10-07)
^علی خیرالدین
بررسی اثر مهار بازویی روی رفتار سیستم لوله با هسته بتن مسلح در ساختمان بلند تحت اثر باد
پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران(2013-10-07)
حمید بیرقی, ^علی خیرالدین
مقایسه پدیده لنگی برشی سیستم لوله قابی در ساختمان بلند بتن آرمه با سیستم لوله دسته بندی شده
پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران(2013-10-07)
^علی خیرالدین
مروری بر تاثیر بکارگیری گروت در کابلهای تیر بتنی پس کشیده در معرض خوردگی کلرایدها
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^علی خیرالدین, اشکان فیروزی
پایش سلامت ضرورتی اجتناب ناپذیر جهت تضمین عملکرد سازه های عمرانی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
پایش سلامت ضرورتی اجتناب ناپذیر جهت تضمین عملکرد سازه های عمرانی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
بررسی رفتار غیر خطی دالهای بتنی پس تنیده تحت بارهای ثقلی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
سروش صفا خواه, محمد حسین ثقفی , ^علی خیرالدین
بررسی و مقایسه روابط پیشنهادی اثر زلزله در طرح لاینینگ تونلهای مکانیزه
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^علی خیرالدین
بررسی نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی قاب بتنی مقاوم سازی شده در ناحیه اتصال با ورقهای FRP
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^علی خیرالدین, محمد غفاری
بررسی رفتار ساختمانهای بتن آرمه تقویت شده با بادبندهای فولادی خارجی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^علی خیرالدین
Optimization of single-track, post- tensioned concrete box girder railway bridges using genetic algorithm
سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ، ICRARE2013(2013-04-30)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور, رسول عرب نائینی
Optimization of double-track, post- tensioned concrete box girder railway bridges using genetic algorithm
سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن ، ICRARE2013(2013-04-30)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور, رسول عرب نائینی
Behavior of tapered tall buildings including sloped columns
چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه(2013-04-29)
^علی خیرالدین
Behavior of tapered tall building containing sloped columns
چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه(2013-04-29)
^علی خیرالدین
Performance of Circular Concrete Filled Steel Tube Members Subjected to Axial Loading
4th International Conference on Concrete & Development(2013-04-29)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
Study on the effects of slope of peripheral columns on response of RC structural frames to lateral loading
چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه(2013-04-29)
^علی خیرالدین
بررسی عملکرد المان های پله به روش اجزائ محدود تحت ترکیب بار لرزه ای و ثقلی
چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه(2013-04-24)
^محمدعلی کافی, ^علی خیرالدین
تاثیر بار زنده ایران و آشتو بر طرح بهینه عرشه پل های بتنی پیش تنیده قوطی شکل با استفاده ازالگوریتم ژنتیک
اولین کنفرانس ملی زیر ساخت های حمل و نقل(2013-02-12)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور, رسول عرب نائینی
بررسی سیستم لوله در لوله با کلاهک خرپایی در ساختمان های بلند فولادی
سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2012-12-24)
^علی خیرالدین
بررسی ظرفیت محوری ستون های تقویت شده بتن مسلح
دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک(2012-10-22)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
تاثیر سیستم سازه ای روی محل بهینه مهار بازویی
دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک(2012-10-22)
^علی خیرالدین
مطالعه تحلیلی تاثیر کاهش یا افزایش عرض دهانه در ارتفاع بر پارامتر های موثر بر پاسخ جانبی سازه های بلند بتنی
چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران(2012-10-06)
^علی خیرالدین
طراحی بهینه وزن عرشه پلهای بتنی پیش تنیده قوطی شکل با استفاده از الگوریتم ژنتیک
چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران(2012-10-06)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
بررسی رفتار سازه های بسیار بلند بتن مسلح با ستونهای شیبدار پیرامونی
چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران(2012-10-06)
^علی خیرالدین
بررسی اثر شیب ستون های پیرامونی بر پاسخ قاب های سازه ای بتنی به بار های جانبی
چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران(2012-10-06)
^علی خیرالدین
Investigation the effect of inelastic behavior on seismic design lateral force distribution of steel moment frames
15WCEE Lisbon(2012-09-24)
^علی خیرالدین, بصیر فرهادی, محسن علی شایانفر
A study on Steel moment resisting frames with setbacks: dynamic properties
15WCEE Lisbon(2012-09-24)
^علی خیرالدین
Investigation of seismic behavior of the innovative exoskeleton structural system in reinforced concrete tall building
15WCEE Lisbon(2012-09-24)
^علی خیرالدین
Experimental siemic investigation of composite RC-diagonal steel prop joints
15WCEE Lisbon(2012-09-24)
^محمدکاظم شربتدار, ^علی خیرالدین
بررسی مقاوم سازی پل های بتن آرمه به عنوان یکی از شریان های حیاتی مهم پس از رخداد زلزله و نحوه مدیریت بحران ناشی از آن
دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران(2012-06-19)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
بررسی اثر محبوس شدگی بتن تحت اثر جدار فولادی دایروی در ستونهای دایروی مرکب بتنی–فولادی
دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران(2012-06-19)
^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
ارزیابی اثر زلزله بر تجهزات مکانیکی برج پیش گرم کن کارخانه سیمان
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^علی خیرالدین, ساسان عشقی
اثر میانقاب در ایجاد طبقه نرم در سازه بتن آرمه
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^علی خیرالدین
بررسی تأثیر جابجایی محور مرکزی ستون ها در قابهای خمشی بتنی
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^علی خیرالدین
اثر میانقاب در ایجاد طبقه نرم در سازه بتن آرمه
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^علی خیرالدین, حمید بیرقی
بررسی مشخصات سازه ای بتن HPFRCC (بتن های مسلح توانمند کامپوزیت سیمانی)
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^علی خیرالدین
بحث پتانسیل خرابی پیش رونده در ساختمانهای بتنی در آیین نامه UFC 4-023-03
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^علی خیرالدین, ^محسن گرامی
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای کیفی تفصیلی کارخانه ریسندگی سابق سمنان
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^علی خیرالدین
بررسی اثر کاهش دهانه قاب در ارتفاع بر پریود سازه های بتن آرمه
اولین کنفرانس ملی صنعت بتن(2012-05-24)
^علی خیرالدین, ^محسن گرامی
Investigation effect of size element in nanlinear brhavior of concrete shear wall
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
سید محمد خاتمی , ^علی خیرالدین
The influence of column shapes on behavior of RC buildings subjected to near-fault ground montions
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
سید محمد خاتمی , ^علی خیرالدین, ^حسین نادرپور
An Investigation on the Effect of Core on Shear Lag in Tubular Structures
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
Evaluation of seimic Behavior in Exoskeleton structural system for reinforced concrete tall buildings
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^علی خیرالدین
Investigating the Seismic Design Lateral force distribution of a tall steel moment frame building based on inelastic behaviour
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
بصیر فرهادی, ^علی خیرالدین, محسن علی شایانفر
بررسی رفتار لرزه ای سیستم سازه ای شبکه خارجی فولادی در ساختمان های بلند
دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2011-12-25)
^علی خیرالدین
بررسی عددی شکل پذیری و جذب انرژی حلقه فولادی ساخته شده از ورق در مهاربند های هم محور
دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد(2011-12-25)
^محمدعلی کافی, ^علی خیرالدین
بررسی رفتار تیر بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند
سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران(2011-09-23)
^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
مقایسه و بررسی تغییرات آییننامه طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه (کد A)
سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران(2011-09-23)
^علی خیرالدین
آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی موجود
دومین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان، وزارت راه و شهر سازی، معاونت امور مسکن و ساختمان،(2011-07-18)
^علی خیرالدین
Seismic Evaluation of Retrofitted RC Frames Using Neuro-Fuzzy Algorithms
8th International Conference on Structural Dynamics (EURODYN 2011)(2011-07-04)
^حسین نادرپور, غلامرضا قدرتی امیری, ^علی خیرالدین
تقابل بین معماری و سازه در ساختمان های بلند با سیستم شبکه قطری
دومین کنفرانس بین المللی سازه و معماری(2011-05-17)
^علی خیرالدین
معرفی آسمان خراشهای بسیار بلند هزاره سوم
دومین کنفرانس بین المللی سازه و معماری(2011-05-17)
^علی خیرالدین
معرفی طرح معماری و سیستم سازه ای شبکه خارجی(Exoskeleton) در برج بلند 14-0 دبی
دومین کنفرانس بین المللی سازه و معماری(2011-05-17)
^علی خیرالدین
Evaluating the Performanc of Steel Ring in Special Bracing frame
ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2011-05-16)
^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
Pushover Analysis of Steel Moment Frame Accompanied With RC Shear Wall or Steel Bracing
ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2011-05-16)
^علی خیرالدین, ^محمدعلی کافی
Nonlinear Analysis of different Shapes of Flange Shear Walls
ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2011-05-16)
سید محمد خاتمی , ^علی خیرالدین
Seismic Evaluation of Available Retrofitting Methods for Non- Ductile RC Frames Using ANNs
ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2011-05-16)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
بررسی نحوه تاثیر پارامترهای سازه ای بر رفتار لرزه ای ساختمان های دال تخت
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین
مقایسه رفتار خطی و غیر خطی دیوارهای برشی بالدار U و Z شکل
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
سید محمد خاتمی , ^علی خیرالدین
Prediction of FRP Contribution to the Shear Resistance of RC Beams Using Artificial Neural Networks
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار, غلامرضا قدرتی امیری
Estimating the Behavior of FRP-Strengthened RC Structural Members Using Artificial Neural Networks
The Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction(EASEC-12)(2011-01-26)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری
The effect of flang thickness on the behavior of flanged-section shear walls
The Twelfth east asia-pacific conference on structural engineering and construction(2011-01-26)
سید محمد خاتمی , ^علی خیرالدین
بررسی رفتار غیرخطی دیوار برشی بتن مسلح تقویت شده با ورق فلزی
کنفرانس بتن و زلزله-دوازدهمین همایش سالیانه موسسه بین المللی بتن آمریکا-شاخه ایران(2010-12-26)
^حسین نادرپور, ^علی خیرالدین, سید محمد خاتمی
بررسی اندر کنش دیوار برشی بتن آرمه و مهاربند فولادی در سیستم های قاب خمشی فولادی میان مرتبه
اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه(2010-12-25)
^علی خیرالدین
استفاده از قاب خرپایی به منظور افزایش ضریب رفتار قاب ساده مهاربندی شده
اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد و دومین کنفرانس کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه(2010-12-25)
^علی خیرالدین, حمید مظاهری
مقایسه تطبیقی طیف طرح آئین نامه های طرح لرزه ای با طیف ویژه ساختگاه نزدیک گسل
اولین همایش ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک(2010-12-14)
^علی خیرالدین
Investigation of the nonlinear behaviour of RC flanged shear walls
14th European Conference on Earthquake Engineering(2010-08-30)
سید محمد خاتمی , ^علی خیرالدین
Assessment of Seismic Resistance of a Masonry Chimney Subjected to Earthquake Loading
14th European Conference on Earthquake Engineering(2010-08-30)
^علی خیرالدین
Using artificial neural networks for estimating the behavior of RC structures retrofitted with FRP
14th European Conference on Earthquake Engineering(2010-08-30)
^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری
بررسی تأثیر کوپله کردن هسته های مقاوم بتنی بر رفتار ساختمان های بلند
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران(2010-05-04)
^علی خیرالدین
بررسی رفتار غیر خطی دیوار آجری غیر مسلح تقویت شده با پوشش (FRP)
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران(2010-05-04)
^علی خیرالدین
مقایسه و بررسی خصوصیات دال های مجوف بادکنکی نسبت به دال های توپر و چگونگی طراحی آن
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران(2010-05-04)
^علی خیرالدین
مقایسه سیستم های لوله ای در ساختمان های بلند مرتبه بتن آرمه
پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران(2010-05-04)
^علی خیرالدین
بررسی تاثیر سیستم پس تنیدگی در صلبیت دالها
کنفرا نس بین المللی سبک سازی و زلزله(2010-04-21)
^علی خیرالدین
بررسی ابهامات استاندارد 2800 در مورد تحلیل سازه های ترکیبی در ارتفاع با سیستم مختلف مقاوم باربر جانبی
چهارمین همایش ملی نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله(استاندارد 2800)(2009-11-17)
^علی خیرالدین
در طراحی لرزه ای سازه ها (HPFRC)کاربرد بتن های الیافی توانمند
نخستین کنفرانس بین الَمللی تکنولوژی بتن(2009-11-06)
^علی خیرالدین
Nonlinear dynamic response of reinforced concrete coupling beams externally bonded with FRP sheets
9 th International symposium on fiber reinforced polymer reinforcement for concrete structures(2009-07-13)
^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری, غلامرضا قدرتی امیری
Seismic Evaluation and FRP Strengthening of Existing RC Columns under Near Field Ground Motion
International Symposium on Fiber Reinforced for Concrete Structures(2009-07-13)
^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری
Finite element analysis of slab-column connections strenghened with frp sheets under impact loading
9 th International symposium on fiber reinforced polymer reinforcement for concrete structures(2009-07-13)
غلامرضا قدرتی امیری, غلامرضا قدرتی امیری, ^علی خیرالدین
استفاده از قاب خرپایی به جای سیستم دوگانه در ساختمانهای فولادی بلندتر از 15 طبقه
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^علی خیرالدین, حمید مظاهری, حمید مظاهری
Nonlinear Finite Element Analysis of Historical Masonry Building of Imam Khomeini (Sultani)Masque in Semnan
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری, غلامرضا قدرتی امیری
Nonlinear Finite Element Analysis of Flanged RC Shear Walls Based on Multi – Layer Shell Element
سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه(2009-04-27)
^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری
Seismic Behavior of Short Column in RC Structures
سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه(2009-04-27)
^علی خیرالدین, علی کارگران, علی کارگران
Nonlinear Finite Element Model for Reinforced Concrete Shear Walls Based on Multi-layer Shell Element
سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه(2009-04-27)
^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری
Investigation the Effect of FRP Sheets on Seismic Behavior of Reinforced Concrete Frames and Distribution of Plastic Hinges
سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه(2009-04-27)
^علی خیرالدین
Shape and Dimensional Effect on Behavior of Concrete Columns Confined with FRP Sheets
سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه(2009-04-27)
حمیدرضا صالحیان, حمیدرضا صالحیان, ^علی خیرالدین
بررسی عوامل موثر در مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با FRP
اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2008-10-20)
^علی خیرالدین, حمیدرضا صالحیان
بررسی انواع سیستم های سازه ای لوله ای در ساختمانهای بلند
اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای(2008-10-20)
^علی خیرالدین
Investigation Of Finite element model of slab column connections under eccentric load
14 th world conference on earthquake engineering(2008-10-12)
^علی خیرالدین
Influence of external steel plates on the characteristics of existing rc columns under near field ground motion
14 th world conference on earthquake engineering(2008-10-12)
^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری, غلامرضا قدرتی امیری
Hysteretic evaluation of seismic behavior of RC shear walls strengthened with FRP sheets
14 th world conference on earthquake engineering(2008-10-12)
^علی خیرالدین
Dynamic measurements of Precast concrete jointed piles in a layered soil
8th Int. Conf. on the application of Stress wave theory to piles(2008-09-08)
^عبدالحسین حداد, ^علی خیرالدین
عملکرد لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه نامنظم در ارتفاع تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری, غلامرضا قدرتی امیری
ارزیابی مکانیزم خسارت لرزه ای و راهکارهای مقاوم سازی در ساختمان های دوبلکسی بتن مسلح
همایش ملی مقاوم سازی ایران(2008-08-26)
^علی خیرالدین, علی کارگران, علی کارگران
بتن های توانمند و ویژه
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^علی خیرالدین
روش های بهسازی لرزه ای دیوارهای آجری در ساختمانهای بنایی موجود
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^علی خیرالدین
بررسی اشکالات و ضعف های اجرایی سازه های فولادی
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^علی خیرالدین
بررسی سیستم سازه ای دینامیک در سازه های بلند
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^علی خیرالدین
بررسی روش های تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های زیرزمینی با استفاده از روش طراحی بر اساس تغییر مکان
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^علی خیرالدین
Investigation of the shear Lag behavior in braced tubular structures
CSCE 2008 Annual Conference(2008-06-10)
^علی خیرالدین
Numerical evaluation of nonlinear response of reinforced concrete shear walls strengthened with CFRP WRAP
CSCE 2008 Annual Conference(2008-06-10)
^علی خیرالدین
The effect of applying eccentric load on a finite element model for Slab-Column connections
CSCE 2008 Annual Conference(2008-06-10)
^علی خیرالدین
مدلی برای پیش بینی نحوه تأثیر صفحات FRP بر محصور شدگی ستونهای پل بتن آرمه
سومین کنفرانس بین المللی پل(2008-05-27)
^علی خیرالدین
ارزیابی لرزه ای ستون های پل های بتن آرمه تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک
سومین کنفرانس بین المللی پل(2008-05-27)
^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری
بررسی تأثیر محصور کنندگی صفحات FRP در شکل پذیری اعضای بتن آرمه
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^علی خیرالدین
بهسازی لرزه ای بنای تاریخی مسجد جامع سمنان
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^علی خیرالدین
مطالعه تأثیر عمق دفن بر پاسخ لرزه ای سازه های زیر زمینی مستدیر به کمک تحلیل دینامیکی گذرا
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^علی خیرالدین
تعیین تعداد بهینه طبقات بادبندی شده در سازه های لوله ای بادبندی بلند
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^علی خیرالدین
بررسی اثر سیستم مقاوم بر رفتار لرزه ای ستون کوتاه در سازه های دوبلکسی بتن آرمه
کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه ای ایران(2007-12-24)
^علی خیرالدین, غلامرضا قدرتی امیری, علی کارگران
بررسی تأثیر فرم معماری بر نحوه آسیب پذیری سازه ای
اولین کنفرانس سازه و معماری(2007-05-20)
^علی خیرالدین
بررسی اثر ترک خوردگی در رفتار غیر ارتجاعی سازه های بتن آرمه به کمک آنالیز بار افزون
پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2007-05-13)
^علی خیرالدین
بررسی محدودیت ابعاداعضای خمشی درساختمان های بتن آرمه براساس استاندارد 2800 و دستورالعمل بهسازی لرزه ای
پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2007-05-13)
^علی خیرالدین
Seismic design of beam-column joints in RC moment resisting frames
پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2007-05-13)
^علی خیرالدین
Seismic Retrofitting of A 7 – Story R . C .Building
پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2007-05-13)
^علی خیرالدین
Effects of Confined Concrete Models on Simulating R C Columns Under Monotonic Loading
پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2007-05-13)
^علی خیرالدین
مطالعه و ارزیابی نیروهای طراحی بر اساس ویرایش های دوم و سوم استاندارد 2800 ایران
سومین کنگره ملی مهندسی عمران(2007-05-01)
^علی خیرالدین
Seismic Design of Beam – Column Joints in R C Moment Resisting Frames
First European Conference On Earthquake Engineering and Seismology(2006-09-03)
^علی خیرالدین
Seismic Behavior of Vertically Hybrid Building
First European Conference On Earthquake Engineering and Seismology(2006-09-03)
^علی خیرالدین
Nonlinear Finite Element Analysis of RC Shear Walls With Diagonal Web Reinforcement
هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2006-05-08)
^علی خیرالدین
مقایسه نتایج تحلیل بار افزون سازه های مهار بندی شده با مهار بند های نچسبیده و مهاربندی معمولی
هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2006-05-08)
^علی خیرالدین
بررسی تأثیر تیپ بندی اعضاء برروی رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمه
هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2006-05-08)
^علی خیرالدین, مهدی کریمی
Finite Element Analysis of Slab – Column Connections
International Structural Specialty Conference 1st(2006-05-01)
^علی خیرالدین
استفاده از FRPدر مقاوم سازی دیوارهای برشی بتن آرمه
اولین همایش بین المللی مفاوم سازی لرزه ای(2006-04-25)
^علی خیرالدین
آسیب پذیری ساختمان های نامنظم در برابر زلزله
اولین همایش بین المللی مفاوم سازی لرزه ای(2006-04-25)
^علی خیرالدین
مقاوم سازی دالهای تخت تحت برش پانچ به کمک FRP
اولین همایش بین المللی مفاوم سازی لرزه ای(2006-04-25)
^علی خیرالدین
بررسی نقشه طبقه انتقالی درسختی سازه های ترکیبی در ارتفاع
دومین کنگره ملی مهندسی عمران(2005-05-10)
^علی خیرالدین
اثرات نحوه بار گذاری بر رفتار غیر خطی دیوار های برشی
اولین کنگره ملی مهندسی عمران(2004-05-11)
^علی خیرالدین
استفاده از بادبند های زانویی در مقاوم سازی قاب های بتن آرمه
چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2003-05-12)
ملک محمد رنجبر, ^علی خیرالدین, فرحناز میوه ای
محاسبه طول گیرداری تیر رابط فلزی و تقویت ناحیه گیر داری در دیوارهای برشی کوپله
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران(2003-05-05)
^علی خیرالدین, ^عبدالحسین فریدون
اثر باز شو بر رفتار غیر خطی مقاومت تیرهای بتن آرمه
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران(2003-05-05)
^علی خیرالدین
بررسی رفتار خطی و غیر خطی دیوار های برشی Tشکل
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران(2003-05-05)
^علی خیرالدین
بررسی رفتار لرزه ای سیستم سازه ای لوله در لوله در ساختمان های بلند
هشتمین همایش ملی رفتار سازه ها تحت اثر زلزله(2002-05-29)
^علی خیرالدین
بررسی رفتار بادبند های واگرا در قابهای بتن آرمه موجود
دومین همایش بین المللی ساختمانهای بلند(2001-05-08)
^علی خیرالدین
بررسی اندرکنش باد بند فلزی و قاب بتن آرمه در ساختمانهای بلند
دومین همایش بین المللی ساختمانهای بلند(2001-05-08)
^علی خیرالدین
اثراندازه المان درآنالیز غیرخطی تیرهای عمیق بتن آرمه به کمک روش المان های محدود
اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه(2001-04-30)
^علی خیرالدین
بررسی رفتار غیر خطی قابهای بتن آرمه تقویت شده با بادبند فلزی
اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه(2001-04-30)
^علی خیرالدین
بررسی تأثیرنوع بارگذاری برروی ظرفیت دورانی لولا های خمیری تیرهای بتن آرمه
پنجمین کنفرانس بین المللی عمران(2000-05-08)
^علی خیرالدین
استفاده مختلط از دو سیستم دیواربرشی و بادبند فلزی در تقویت ساختمان های بتن آرمه موجود
سومین کنفرانس بین المللی بتن(2000-05-01)
^علی خیرالدین
سیستم های مختلف سقفهای بتن آرمه
سمینار مهندسی عمران(1999-12-08)
^علی خیرالدین
Nonlinear Finite Element Analysis of Indeterminate RC Structures
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران(1997-05-04)
^علی خیرالدین, م.س میرزا
تقويت دالهاي دو طرفه با استفاده از الياف مسلح پليمري به روش نزديك سطح
به زرد پژمان(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار خمشي تيرها و قاب هاي پرتال بتن آرمه كامپوزيتي سيماني اليافي توانمند
همتي علي(تاریخ دفاع: 1392/02/26) ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار لرزه اي اتصالات بتني تقويت شده با دستك فلزي
امامي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1389/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه يابي كنترل فعال سازه ها با روش الگوريتم
مستعلي محمد(تاریخ دفاع: 1389/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ديناميكي ساخنمان هاي بلند مهار بندي شده با كمربند خرپايي
حاجي ميراسمعيل سيد مهدي(تاریخ دفاع: 1389/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ساختمانهاي بلند تحت اثر انفجار
تشرفي فرهود(تاریخ دفاع: 1389/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ميزان شكل پذيري حلقه فولادي ساخته شده از ورق
عندليب زهرا(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روشي نوين براي توليد حركات مصنوعي نزديك گسل
حسيني واعظ سيد روح اله(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : دكتري
مطالعه وبررسي آزمايشگاهي تيرهاي كوپله بتني با جزئيات آرماتورگذاري متفاوت
دهقان مرتضي(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتارسازه هاي فولادي
كشاورز حميدرضا(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي عملكرد حلقه فولادي پر شده با مواد ارتجاعي كم مقاومت
سعدالدين مهدي(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه يابي محل قرار گرفتن ديوارهاي برشي بتن آرمه در قابهاي فلزي
نعمت پورطلوتي سيدعلي(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي اثر ديافراگم در سيستم مقاوم لوله هاي دسته بندي در ساختمانهاي بلند مرتبه
فرحمند خوجين سعيد(تاریخ دفاع: 1391/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سازه هاي بلند با حذف ستون در طبقات زيرين
كلانتري عطا(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر فرم هندسي ساختمانهاي بلند طراحي شده بر اساس بارگذاري باد تحت تحريكات لرزه اي
منتظري سيد محمد(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي لرزه اي سازه هاي بلند با استفاده از روش جديد طرح پلاستيك بر اساس عملكرد
ظهيري هاشمي روزبه(تاریخ دفاع: 1393/08/28) ، مقطع : دكتري
بررسي تحليلي رفتار سازه اي در طراحي سيستم جديد شبكه خارجي
آرامش سيما(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي اثر جزئيات آرماتورگذاري در تيرهاي كوپله بتني ساخته شده با بتنهاي اليافي
اميري سوادرودباري ايمان(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پروسه خرابي در سازهاي فولادي بلند مرتبه
مهرابي فرشاد(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار ساختمانهاي بلند منظم با پيش آمدگيهاي بزرگ
بوداغي دريا(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ساختمانهاي بلند با سيستم شبكه قطري
مشهدي علي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1389/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار اتصالات سازه هاي بتن آرمه تقويت شده با مهاربندي فولادي
قاسميان بالف محمد(تاریخ دفاع: 1389/07/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و عددي تاثير نانوسيليس در رفتار خمشي تيرهاي بتن آرمه
نيكوي علي(تاریخ دفاع: 1391/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سهم باربري شمشيري پله در قابهاي خمشي ناشي از بار جانبي
رادفر ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي شاخصهاي تعيين خرابي در اتصالات سازه اي پيش ساخته سنگين
حاجي زاده شهرام(تاریخ دفاع: 1392/07/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي لرزه اي ساختمانهاي جداسازي پايه اي شده تحت زلزله هاي نزديك گسل
تبرعي علي(تاریخ دفاع: 1391/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني مقاومت بتن محصور شده با فولاد در ستون هاي مركب با استفاده از سيستم هاي هوشمند
احمدي مسعود(تاریخ دفاع: 1391/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حرفه اي لرزه اي قابهاي مهاربندي شده واگرا با تحليل ديناميكي غير خطي افزاينده
فلاح اصل محمد(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي تيرهاي بتني پلهاي پس كشيده پيش ساخته
عرب نائيني ماشاء اله(تاریخ دفاع: 1391/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ساختمانهاي بتن آرمه تقويت شده بادبندهاي فولادي خارجي
حميدي جعفر(تاریخ دفاع: 1391/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سازه هاي بلند فلزي لوله در لوله با مهاربند خارجي و كمربند خرپايي
مداح زينب(تاریخ دفاع: 1391/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نسبت ضخامت ورق اتصال تير به ستون فلزي پر شده با بتن در رفتار لرزه اي اتصال
خامسي سيد عقيل(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي شيشه اي شكل پذير با اتصالات نوين
محموداوغلي سرور(تاریخ دفاع: 1392/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني پاسخ اتصالات تير - ستون بتن ارمه تقويت شده
ايلخاني محمدحسين(تاریخ دفاع: 1393/02/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ازمايشگاهي و عددي تاثير روش طوقه و دستك يك طرفه در رفتار اتصالات قاب هاي بتن مسلح
خليلي علي(تاریخ دفاع: 1392/10/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي پايه پل هاي بتن ارمه با استفاده از پدالاستومري
دبيري حامد(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روابطي مابين پارامترهاي هندسي اعضا براي بهبود رفتار اتصال تير به ستون كتابي در سازه هاي بتن ارمه براي تامين شكل پذيري لازم
كاوياني احمد(تاریخ دفاع: 1393/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه ظرفيت برشي تير بتنارمه مقاوم سازي شده با كامپوزيت
مرادي احسان(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سازه هاي بلند با سيستم لوله اي مهاربندي شده تحت اثر زلزله هاي نزديك گسل
بانكيان محسن(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سازه هاي بلند با طبقه نرم مياني
اسماعيلي محمد(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي پل هاي بتني با استفاده از الياژ حافظه دار شكلي
شيخ نظري كتولي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ازمايشگاهي رفتار سازه اي پانل هاي بتن سبك مخلوط شده با پلي استايرن و ميكروسيليس
ياري علي(تاریخ دفاع: 1393/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي لرزه اي سازه هاي تاريخي با در نظر گرفتن اثرچيدمان آجرچيني مطالعه موردي(مقبره دانيال نبي)
كريمي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار ساختمانهاي بلند بتن آرمه هسته مقاوم با مفصل پلاستيك چندگانه تحت زلزله حوزه نزديك
بيرقي حميد(تاریخ دفاع: 1394/08/19) ، مقطع : دكتري
بررسي رفتار دال هاي دو طرفه تقويت شده با استفاده از كامپوزيت‌هاي HPFRCC به روش‌هاي نصب در نزديك سطح و صفحات
علي عباس زاده مشهد مهدي(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : دكتري
بررسي ازمايشگاهي و عددي بهسازي لرزه اي اتصالات خمشي پيچي با بكارگيري ماهيچه مورب
صابري حميد(تاریخ دفاع: 1395/10/22) ، مقطع : دكتري
بررسي ازمايشگاهي و عددي استفاده از كابلهاي پس كشيده براي بهسازي اتصالات خمشي پيچي در زلزله هاي حوزه نزديك گسل
صابري وحيد(تاریخ دفاع: 1395/10/22) ، مقطع : دكتري
بررسي نحوه اجراي اتصال و تاثير طبقه انتقال در رفتار ساختمانهاي تركيبي(در ارتفاع) بهروش اجزاء محدود
گل محمدي درياكناري فرهاد(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد ديوار برشي فولادي در قاب بتني
بابائي زاده پريسا(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار خطي و غير خطي قابهاي مهاربندي شده مركب با تير فولادي و ستون بتني
اسكندرييان فهيمه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ساختمانهاي بلند دوبلكسي فولادي (داراي اختلاف تراز) با هسته مقاوم بتن مسلح
بهنام مهسا(تاریخ دفاع: 1393/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي عرشه با مقطع جعبه اي پلهاي پيش تنيده بااجراي سگمنتال بااستفاده از الگوريتم فاخته
حضرتي مقيم زهرا(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موقعيت و اندازه بازشو در ساختمانهاي بلند بتن آرمه تحت اثر نيروي باد
رضواني مقدم عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي رفتار ديوار ديوار برشي كوپله با تير رابط HPFRCC با آرايش آرماتورگذاري قطري مختلف
شاياني احسان(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و تخمين خرابي در قابهاي بتن آرمه با استفاده از توابع تبديل
عزالدين امير(تاریخ دفاع: 1393/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نامنظمي درسازه هاي فولادي در پديده انهدام پيشرونده به كمك شاخص حساسيت
فلاح زاده فيني سبحان(تاریخ دفاع: 1393/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار غيرخطي اتصالات قابهاي مركب مهاربندي شده باتير فولادي و ستون بتني
قدس سعيده(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي محل و خصوصيات ميراگرهاي جرمي تنظيم شده با استفاده از الگوريتم هاي مبتني بر هوش مصنوعي
كياني آرين(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي رفتار لرزه اي اتصالات بتن آرمه تقويت شده با دستك فولادي
مقدم قوجق كافيه(تاریخ دفاع: 1393/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ديوار برشي كوپله با تير رابط HPFRCC با آرايش ميلگرد هاي معمولي و حذف ميلگردهاي قطري
هادي زاده هاشم ابادي اميد(تاریخ دفاع: 1393/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد سازه هاي بتن مسلح با تيرهاي پهن و ستونهاي كتابي
انصاري علي(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل جديد بهينه‌سازي شاخص‌هاي تاثيرگذار بر موفقيت پروژه مبتني بر شبكه‌هاي عصبي مصنوع
عسگري مهدي(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
ارائه الگو نوين مهندسي موفق سازي پايدار پروژه هاي عمراني مبتني بر هوش مصنوعي
قاضي مرادي مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : دكتري
ارائه مدلي جديد براي تكامل شركت هاي صنعت ساخت ايران به كمك منطق فازي
يزدان پرست اباتري سيد امير(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : دكتري
مدل مبتني بر شبكه عصبي بنيادي شعاعي جهت ارزيابي عوامل بروز ادعاي پيمانكاران در پروژه هاي ساخت
قرباني علي(تاریخ دفاع: 1395/12/03) ، مقطع : دكتري
ارزيابي رفتار غير خطي لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي تحت خرابي پيشرونده
شكيب خانكندي رضا(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي لرزه اي قاب هاي ستون بتني - تير فولادي (RCS) تحت زلزله هاي حوزه نزديك گسل
خراساني فرشته(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه اي قابهاي بتن آرمه با تيرهاي عريض
اعتمادي خسروشاهي الهه(تاریخ دفاع: 1394/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي سازه هاي فولادي بلند در برابر انهدام پيشرونده به كمك مهار بازويي و كلاهك خرپايي
پژوهان فر رضا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد سيستم مقاوم خرپاي فضايي در ساختمانهاي بلند
خباز بنيامين(تاریخ دفاع: 1394/08/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهسازي آزمايشگاهي قاب بتن آرمه به كمك مهاربند با حلقه فلزي
سپهراد رضا(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهسازي آزمايشگاهي قاب بتن آرمه به كمك مهاربند با حلقه فلزي پرشده با بتن اليافي
سلجوقيان محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سازه هاي بتن آرمه تقويت شده به كمك بادبندهاي فولادي واگراي معمولي و كمانش ناپذير به روش غيرمستقيم
سليمي كربكش بهنام(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تقويت تيرهاي بتن آرمه به روش تركيبي EBR و NSM به كمك FRP
صياد منش مهسا(تاریخ دفاع: 1395/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين مشخصات مفصل پلاستيك در ديوارهاي برشي مركب
فامريني مهدي(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهسازي لرزه اي سازه هاي بتن آرمه به همراه جداسازهاي لرزه اي به كمك ميراگرهاي جرمي تنظيم شونده
سلطاني متين اصغر(تاریخ دفاع: 1394/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سازهخ هاي بتن آرمه تقويت شده به كمك بادبند فولادي واگراي معمولي و كمانش ناپذير به روش اتصال مستقيم
ملائي محمد(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار آزمايشگاهي قابهاي بتن ارمه با الياف فولادي
دامغانيان عبدالرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و ارائه جزئيات صفحات اتصال مهاربندهاي هم محور فلزي براي قاب هاي خمشي بتني
پناهي بابك(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي خرابي در پل بتن آرمه با استفاده از توابع تبديل
رضا اهرابي پگاه(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ساختمانهاي بلند دوبلكسي فولادي (با اختلاف تراز) با هسته مقاوم و كمر بند خرپايي
قدس محمدحسين(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار لرزه اي اتصالات تير به ستون بتن آرمه با استفاده از بتن اليافي توانمند HPFRCC
مولودي فرزين(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اندركنش خاك و سازه بر رفتار ساختمان بلند بتن آرمه با سيستم هسته بتني
كسائيان سيدمسعود(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير الياف بر محصور شدگي ستونهاي قابهاي بتن آرمه توانمند
اشعاري علي(تاریخ دفاع: 1394/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي قاب هاي بتني آسيب نديده با ملات HPFRCC
پارسا اسماعيل(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي رفتار دالهاي بتن آرمه دو طرفه با الياف فولادي
حسين زاده مهدي(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سازه هاي بتن آرمه تحت آناليز حرارتي
اميرجاني محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي و آزمايشگاهي رفتار چرخه اي قاب بتن مسلح با ديوار برشي فولادي نازك
كيومرثي بنيامين(تاریخ دفاع: 1399/02/29) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير نوع و ميزان الياف فولادي در رفتار تيرهاي بتني
باقري عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سازه هاي فولادي داراي ميراگرا با پلان نامنظم
خوش نام محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر عقب¬نشيني در پلان و ارتفاع در قاب¬هاي خمشي ويزه بتني
بلوچي مليكا(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار تيرهاي پس تنيده جهت حذف ستون در طبقات در سازه‌هاي بتن آرمه
يارمحمدي پيام(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغيير مكان و ترك خوردگي تيرهاي بتن آرمه با فولاد مقاومت بالا
بينائي پور فرزاد(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رفتار ديوارهاي برشي بتن آرمه با فولاد مقاومت بالا
اسدالهي نژاد امير(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي قاب هاي خمشي بتن آرمه به كمك مهاربندهاي ضربدري دو طبقه اي
فلكي نافچي زينب(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سازه اي و اقتصادي سيستم هاي مقاوم سازه اي بتن آرمه براساس تغييرات ويرايش 3 و 4 استاندارد 2800 به كمك مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM)
قره باغي مائده(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار المان مرزي ديوارهاي برشي بتن آرمه در قابهاي خمشي فولادي
دوست محمدي عليرضا(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ديناميكي سازه هاي بتن آرمه داراي نامنظمي جرمي متمركز
كماسي مهدي(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد ميراگر شياري فلزي در قاب بتن آرمه
چيوائي محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه منحني هاي شكنندگي براي قا‌ب‌هاي با ستون مختلط(CFST)تحت توالي لرزه‌اي
احمدي مسعود(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل و روش جديد جهت تحليل سازه هاي بلند بتن آرمه با منظور نمودن اثرات توالي ساخت و پارامترهاي وابسته به زمان
جليل زاده افشاري محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/22) ، مقطع : دكتري
ارزيابي آزمايشگاهي تاثير نصب روكش پيش ساخته اليافي كامپوزيت هاي سيماني توانمند (HPFRCC) بر رفتار دال هاي بتن آرمه دوطرفه
فلاح محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1398/04/19) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير ابعادي ريشه بر عملكرد سازه اي ساختمانهاي بلند با هسته مقاوم
كريمي مهدي(تاریخ دفاع: 1399/01/27) ، مقطع : دكتري
بررسي عملكرد لرزه‌اي وصله مكانيكي آرماتورها در سازه‌هاي بتن آرمه
شيرين سخن هادي(تاریخ دفاع: 1395/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي استفاده هم زمان از صفحات FRP و ميلگرد FRP در تقويت ظرفيت خمشي تيرهاي بتن آرمه
محمديان ايلالي محمدصادق(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي و ارائه مدل‌هاي تخمين ظرفيت ستون صليبي فولادي مختلط نيمه مدفون
عبادي جامخانهء مهدي(تاریخ دفاع: 1396/11/11) ، مقطع : دكتري
ارزيابي آزمايشگاهي رفتار برشي تير عميق بتن آرمه كامپوزيتي با عملكرد بالا (HPFRCC)
حمزه نژادي ابوذر(تاریخ دفاع: 1399/12/23) ، مقطع : دكتري
تقويت ستون كوتاه بتن آرمه باFRP و فولاد مقاومت بالا تحت بار چرخه‌اي
كارگران علي(تاریخ دفاع: 1398/04/02) ، مقطع : دكتري
مقاوم‌سازي قاب‌هاي خمشي بتن‌آرمه با سيستم قاب ستون پيوندشده فولادي
عزالدين عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : دكتري
ارزيابي عملكرد لرزه اي سيستم شبكه دشش ضلعي (Hexagrid) در ساختمانهاي فولادي منظم
مشهدي علي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
ارائه الگوي جديد براي نامنظمي تركيبي در قابهاي خمشي بتن آرمه تحت زلزله‌هاي حوزه دور و نزديك گسل
هاشمي الهه السادات(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
ارزيابي آزمايشگاهي و تحليلي رفتار قابهاي خمشي بتن آرمه مسلح به فولاد مقاومت بالا با شكل پديري ويژه تحت بار جانبي
ارشدي حامد(تاریخ دفاع: 1398/07/08) ، مقطع : دكتري
شبيه سازي ريسكها و تعيين پاسخ در پروژه هاي پل سازي با استفاده از پويايي سيستم و نظريه بازيها
مرتضوي سيدمهدي(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
تخمين مقدار بازپخش لنگر و مشخصات مفصل پلاستيك در تيرهاي دو دهانه با كامپوزيت‌هاي سيماني مسلح اليافي توانمند
احساني رامين(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي رفتار ناحيه مفصل پلاستيك در تيرهاي بتن آرمه با وصله جوشي تحت بار چرخه‌اي
روحي سينا(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي رفتار مفصل پلاستيك در تيرهاي بتن آرمه با وصله مكانيكي تحت بار چرخه‌اي
محمدخواه اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي وعددي رفتار خمشي تيرهاي بتن آرمه مسلح شده با ميلگردهاي طولي هيبريدي كامپوزيتي FRP
سيجاوندي اصطجرودي خليل(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي عملكرد لرزه اي پايه ديوارها و بازشوهاي برون محور در ديوارهاي برشي بتن آرمه
حسيني سيد آرمين(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترك خوردگي و تغيير شكل قائم در تيرهاي بتن آرمه با فولاد مقاومت بالا و ميلگرد FRP
مالكي فهيمه(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي و عددي رفتار خمشي تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با ميلگردهاي طولي هيبريدي كامپوزيتي FRP به روش نصب در نزديك سطح NSM
مولائي سجاد(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و عددي مقاوم‌سازي ستون‌هاي كوتاه دايره‌اي بتن آرمه به كمك صفحات خارجي FRP و روش نصب نزديك به سطح
حاجي محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد اثرات برخورد قابهاي خمشي فولادي با طبقه نرم تحت زلزله-پس لرزه
خاتمي مصطفي(تاریخ دفاع: 1399/01/25) ، مقطع : دكتري
ارائه فيوز نوين كمانش‌تاب كامپوزيتي در مهاربندهاي هم محور تحت بار چرخه‌‌اي
محمدي مسعود(تاریخ دفاع: 1398/04/24) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي براي ارائه مشخصات ستونهاي طبقه انتقالي در قابهاي خمشي تركيبي در ارتفاع
بحري فرزاد(تاریخ دفاع: 1398/04/24) ، مقطع : دكتري
ارزيابي آزمايشگاهي رفتار خمشي تيرهاي بتن آرمه سراسري تقويت شده با ورق كامپوزيت سيماني اليافي پيش ساخته
بيطرف عليرضا(تاریخ دفاع: 1399/03/10) ، مقطع : دكتري
ارائه طرح اختلاط بهينه و ارزيابي عملكرد روسازي بتن غلتكي حاوي الياف و پليمر بازيافتي
نوروزي رضا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي مقاوم سازي دال‌هاي يكطرفه ضعيف با استفاده از بتن توانمند اليافي در ناحيه فشاري با تعبيه شيارهاي سطحي
افروز نيا محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي و عددي اندركنش پيچش –خمشتيرهايبتنآرمهمقاومشدهباصفحاتFRP
ايلخاني محمدحسين(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
پيشنهاد قاب فولادي مهاربندي شده داراي فيوز سازه‌اي در بهسازي قاب‌هاي بتن آرمه
عمراني ربابه(تاریخ دفاع: 1399/10/24) ، مقطع : دكتري
پيشنهاد قاب فولادي مهاربندي شده داراي فيوز سازه‌اي در بهسازي قاب‌هاي بتن آرمه
عمراني ربابه(تاریخ دفاع: 1399/10/24) ، مقطع : دكتري
مطالعه تأثير نيروي محوري ستون و بار قائم روي دهانه تير، بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي با ورق نازك
سرلك ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تأثير نيروي محوري ستون و بار قائم روي دهانه تير، بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي با ورق نازك
سرلك ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تحليلي و عددي اثر ضخامت و نوع بتن پوشش، بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي كامپوزيت
رحيمي تيمور(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تحليلي و عددي اثر ضخامت و نوع بتن پوشش، بر رفتار ديوارهاي برشي فولادي كامپوزيت
رحيمي تيمور(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي آزمايشگاهي دال هاي بتن آرمه يك طرفه ضعيف توسط ورقه هاي بتن توانمند اليافي پيش ساخته مسلح شده با ميلگردهاي GFRP
صباغيان مهديه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاوم سازي آزمايشگاهي دال هاي بتن آرمه يك طرفه ضعيف توسط ورقه هاي بتن توانمند اليافي پيش ساخته مسلح شده با ميلگردهاي GFRP
صباغيان مهديه(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد لرزه اي اتصالات تير به ستون با ميلگردهاي تركيبي فولاد و FRP (هيبريد)
جوان داود(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي عملكرد لرزه‌اي پايه ديوار در ديوارهاي برشي بتن‌آرمه با بازشو تقويت شده با ورق فولادي
كاوه ئي پوريا(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و تحليلي عملكرد لرزه‌اي پايه ديوار در ديوارهاي برشي بتن‌آرمه با بازشو تقويت شده با ورق فولادي
كاوه ئي پوريا(تاریخ دفاع: 1398/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي لرزه‌اي سازه‌هاي بتن‌آرمه تقويت شده با FRP به روش نصب در نزديك سطح ( NSM ) و نصب خارجي
عباسي علي(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي لرزه‌اي سازه‌هاي بتن‌آرمه تقويت شده با FRP به روش نصب در نزديك سطح ( NSM ) و نصب خارجي
عباسي علي(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ميلگردهاي كاشته شده در سازه هاي بتن آرمه تحت بار لرزه‌اي شبيه سازي شده
گودرزي مهران(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ميلگردهاي كاشته شده در سازه هاي بتن آرمه تحت بار لرزه‌اي شبيه سازي شده
گودرزي مهران(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي رفتار خمشي تيرهاي بتن آرمه با آرماتورهاي با وصله مكانيكي
هاشمي صادق(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين موقعيت ميراگرهاي جرمي چندگانه در بهبود رفتار لرزه اي ساختمانهاي نامنظم بلند فولادي
خزائي محسن(تاریخ دفاع: 1399/01/25) ، مقطع : دكتري
بررسي خواص مكانيكي بتن‌هاي حاوي سيليس نانو لوله‌هاي كربني تحت ميدان مغناطيسي ثابت
صفري تربزق عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي رفتار خمشي تيرهاي بتني تقويت شده با FRP و الياف شيشه‌اي سه بعدي
وحيدپور مهدي(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي مقاومت پيوستگي آرماتور در بتن اليافي تحت تأثير ميدان مغناطيسي و جريان الكتريكي
حج فروش محمد(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : دكتري
بررسي مشخصات مكانيكي كامپوزيتي پوششي جديد حاوي رابيتس و منسوخ
قوچي جعفري عماد(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير درصد آرماتورهاي فولادي طولي بر رفتار سازه اي و عملكردي تيرهاي سراسري بتنياليافي توانمند
پاكنهاد پوريا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسی عددی افزایش ظرفیت باربری قاب بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند
(2013)
علی همتی, ^علی خیرالدین, ^محمدکاظم شربتدار
Assessment of the dynamic effect of steel frame due to sudden middle column loss
STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS(2012)
^علی خیرالدین, ^محسن گرامی
Smart Nanoconcretes and Cement-Based Materials: Properties, Modelling And Applications
(2019-11-01)
دیوارهای برشی - براساس آیین نامه بتن آمریکا (ACI 318-2014) و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (سال 1392)
(2016-11-21)
مقاوم سازی سازه های بتن آرمه به کمک ورق و پروفیل فولادی و کامپوزیت های FRP
(2016-09-22)
دیاگرام های نیروی محوری . نیروی برشی و ممان خمشی
(2013-03-21)
آنالیز و طراحی دیوارهای برشی
(2012-11-24)
تحلیل غیر خطی سازه های بتن آرمه به کمک روش اجزا محدود
(2012-03-11)
بارگذاری سازه ها
(2011-01-02)
مقاوم سازی اتصالات دال-ستون در دال های تخت با استفاده ار الیاف مسلح پلیمری
(2010-06-05)
دیاگرامهای نیروی محوری برشی و ممان خمشی
(1999-10-31)
بارگذاری سازه ها
(1986-04-29)
فیوز کمانش ناپذیر کامپوزیتی سازه ای با ظرفیت کششی و فشاری متفاوت
دانشگاه سمنان(2017-03-08)
مدل سازی و تحلیل حلقه فولای تعبیه شده در مهاربند دروازه ای با هدف افزایش شکل پذیری مهاربند
()
ساخت طوقه و دستک فلزی برای مقاوم سازی ساختمانهای بتنی
()
ساخت طوقه و دستک فلزی برای مقاوم سازی ساختمان های بتنی
()
دستگاه آزمایش خستگی (کششی-فشاری)وصله مکانیکی آرماتورها مطابق ASTM A1034
دانشگاه سمنان(2017-01-29)
بررسی رفتار وصله جوشی و مکانیکی آرماتورهای به کار رفته در اعضای خمشی و فشاری بتن آرمه
(2018-02-16 00:00:00)
مطالعه و پژوهش معماری خوابگاه دانشجویی دارای واحد های مستقل اقامتی و طراحی معماری نمونه خوابگاه با قابلیت توسعه و ساخت در فازهای مختلف زمانی در دانشگاه سمنان
(2021-02-24)
بررسی تحلیلی مقاوم سازی اتصالات بتنی با دستک های فلزی
(2016-06-20)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
ررسی رفتار ساختمان های بتن آرمه تقویت شده به کمک بادبند فلزی - سال 82   (119 بار دانلود)
خلاصه سخنراني - گزارش بازديد از زلزله کرمانشاه در آذر   (231 بار دانلود)
معرفی و مطالعه پدیده رانش معکوس در سازه های بلند با هسته مقاوم بتن آرمه   (154 بار دانلود)
آرماتور بندی ها باید به سمت و سوی پیش ساخته شدن حرکت کند   (279 بار دانلود)
مصاحبه با پروفسور علی خیرالدین آرماتور بندی ها باید به سمت و سوی پیش ساخته شدن حرکت کند
رساله دکترا   (454 بار دانلود)
NONLINEAR FINITE ELEMENT ANALYSIS OF FLEXURE-DOMINANT REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
نشریه داخلی انجمن بتن ایران سال پانزدهم شماره 56 زمستان 93   (303 بار دانلود)
مدیریت کاربردی وقت روشی مؤثر در مطالعه و يادگيري   (207 بار دانلود)
<<متاسفم وقت ندارم >> شاید روزانه چندین بار این عبارت را می شنوید و یا خود آنرا بکار می گیرید
معرفی روش های نوین وصله آرماتورها در سازه های بتن آرمه   (217 بار دانلود)
بررسی رفتار وصله جوشی و مکانیکی آرماتورهای بهکار رفته در اعضا خمشی و فشاری بتنآرمه" زیر نظر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان ، دانشکده مهندسی عمران
kheyroddin@semnan.ac.ir
(+98)2331535220

فرم تماس